• ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ


  α. Ορισμός

  Λεβητοστάσιο ονομάζεται κάθε χώρος που δέν υπάγεται στις διατάξεις περί ατμολεβητών μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας λέβητας παρασκευής θερμού νερού, ατμού, αέρα κ.λ.π. θερμοκρασίας μέχρι 110° C όταν η θερμική ισχύς του είναι πάνω απο 40.000 KCAL/H (45kW).


  β. Θέση
  Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου.

  γ. Διαστάσεις
  Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ'αυτό. Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να υπάρχει και ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων. Η διάταξη των λεβητών μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής:
  γ.1. Μπροστά
  Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1,00 μ, αλλά τουλάχιστον 1,50 μ στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 300 KW, και τουλάχιστον 2,00 μ, για λέβητες πάνω από 300 KW.
  γ.2. Πίσω
  Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60 μ.
  γ.3. Πλάγια
  Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 μ. Το ίδιο μέγεθος (0,60 μ) ισχύει και για τη μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση.
  γ.4. Ύψος
  Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
  (ι) 2,20 μ για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW.
  (ιι) 2,40 μ για λέβητες θερμικής ισχύος από 70 KW έως 230 KW.
  (ιιι) 3,00 μ για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW.
  Τα παραπάνω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων προσαυξάνονται κατά 0,50 μ.
  Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 μ ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 μ.
  [u]
  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ


  δ. Τρόπος Κατασκευής
  Το λεβητοστάσιο πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου, πρέπει να κατασκευάζονται απο πυράντοχα υλικά.
  Οι διόδοι σωληνώσεων απο το λεβητοστάσιο μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων , πρέπει να διαμορφώνονται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η διαφυγή αερίων σε άλλους χώρους.
  Το δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να έχει κατάλληλη αποχέτευση.!!!
  Το λεβητοστάσιο απαγορεύεται να βρίσκεται κάτω απο κλιμακοστάσιο ή φρεατίου ανελκυστήρα.

  Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλιες κλπ).
  Το λεβητοστάσιο πρέπει να εφοδιάζεται με κατάλληλους φορητούς πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
  Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές και να ανοίγουν προς την κατεύθυνση εξόδου απο το λεβητοστάσιο, να μην έχουν γρίλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα, και να κλειδώνουν. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου πρέπει να βρίσκεται μόνιμα κοντά στην πόρτα.
  ε. Εξαερισμός
  Το λεβητοστάσιον επιβάλεται να έχει ενα τουλάχιστον μεταλλικό παράθυρο προς τον υπαιθριο χώρο άπ' ευθείας ή μέσω αεραγωγού.
  Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
  Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος πάνω απο 250.000 KCAL/H (300kW) πρέπει να έχουν δύο εξόδους, εκ των οποίων η μία να οδηγεί στο ύπαιθρο απ' ευθείας ή μέσω τούνελ, ικανών διαστάσεων για την εύκολη διαφυγή ανθρώπου.
  Ολα τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο οπές εξαερισμού που να επικοινωνούν με το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή μέσω καναλιών εξαερισμού. Η μία προορίζεται για την προσαγωγή αέρα η άλλη για την απαγωγή.
  Η οπή προσαγωγής αέρα να βρίσκεται στον τοίχο, κοντέ στο δάπεδο του λεβητοστασίου.
  Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το μισό της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου.
  Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αερια καυσιμα η ελεύθερη διατομή της οπής προσαγωγής αέρα πρέπει να είναι 5cm2. ανά 1.000 KCAL/H (ή 6cm2. ανά 1kW) εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη των 300cm2 του μέτρου.
  Το άνοιγμα απαγωγής αέρα, ανεξάρτητα με το είδος του χρησιμοποιουμένου καυσίμου πρέπει να βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου και να έχει διατομή τουλάχιστον ίση με το 1/4 της συνολικής ελευθερης διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη απο 200cm2.
  Η έξοδος των ανοιγμάτων εξαερισμού στο ύπαιθρο να απέχει τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρο.
  στ. Σχετική Νομοθεσία
  Οσον αφορά την νομοθεσία και τους κανονισμούς των λεβητοστασίων ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, αυτή συνοψίζεται στα ακόλουθα:
  Λεβητοστάσιο
  - ΓΟΚ, παρ. 103. Γενικές απαιτήσεις.
  - ΓΟΚ, παρ. 104. Τοίχοι - δάπεδα - στροφές, αποχέτευση
  - ΓΟΚ, παρ. 105. Έξοδοι - Πόρτες - Παράθυρα.
  - ΓΟΚ, παρ. 106. Αερισμός - Εξαερισμός
  - ΦΕΚ 100/Β/3-2-79 Πυροσβεστική διάταξη υπ΄ αριθ. 2 ¶ρθρο 2 παρ. 3 και ¶ρθρο 10 παρ. 2 περιλήψεως βασικών μέσων πυροπροστασίας σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
  - ΦΕΚ 20Β/19-1-81 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 3 "Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.
  - ΦΕΚ 623/Β/2-5-82 Πυροσβεστική διάταξη αριθμός 2Β "Τροποποίηση της 2/3-2-79 πυροσβεστικής διάταξης.
  - Σχέδιο Κανονισμού για την πυροπροστασία κτιρίων ΚΕΦ Α, Β, Γ, . έως Ο (ΥΧΟΠ 1984).
  - VDI, 2050 Κεντρικά Λεβητοστάσια
  - TRGI 72. (Εξαερισμός λεβητοστασίου).
  Επίσης ισχύουν:
  Στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/85 Εγκαταστάσεις σε κτίρια - λεβητοστάσια παραγωγής θερμού νερού για θέρμανση κτιριακών χώρων.
  2. 3. Οι επεξηγήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ 15376/1785/88 που διευκρινίζει τα περί τοποθετήσεως των λεβητοστασίων στο Δώμα, και
  4. ΥΠΕΧΩΔΕ Αριθμ. Πρωτ. Ε.18254/ΕΓΚ.18/75: Απαγόρευσις τοποθετήσεως λεβητοστασίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα των οικοδομων.
  w w w . m o n a c h o s . g r
  Σχόλια 4 Σχόλια
  1. monachus's Avatar
   ΥΠΕΧΩΔΕ 15376/1785/88 :

   Σε απάντηση σχετικού, στο οποίο ρωτάτε αν είναι δυνατή η κατασκευή λεβητοστασίου στο δώμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
   1. Η κατασκευή λεβητοστασίου δεν επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1577/85. Επίσης δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1Βα του άρθρου 7 του ίδιου Νόμου.
   2. Είναι δυνατή η κατασκευή λεβητοστασίου στον τελευταίο όροφο του κτιρίου, εφ' όσον αυτό προσμετρηθεί στο σδ, και στο ύψος του κτιρίου. Σε περίπτωση που στο χώρο αυτό θα γίνει και η αποθήκευση υγρών καυσίμων απαγορεύεται η κατασκευή ή η πρόβλεψη κατοικούμενων χώρων στον ίδιο όροφο, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 108 του ΓΟΚ/73, που έχει παραμείνει σε ισχύ.
  1. monachus's Avatar
   ΥΠΕΧΩΔΕ

   Αριθμ. Πρωτ. Ε.18254/ΕΓΚ.18/75: Απαγόρευσις τοποθετήσεως λεβητοστασίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα των οικοδομων.

   Εχοντες υπ΄όψιν:
   1. Τας διατάξεις του υπ΄αριθμ. 8/1973 Ν.Δ/τος <περί Γενικού Οκοδομικού Κανονισμού>
   2. Την υπ΄αριθμ. Υ.Π. 11483/3907/23 Μαίου 1974 αναφοράν της Υπηρεσίας Πολεοδμίας Ανατολικού Διαμερίσματος Νομαρχίας Αττικής, δι΄ ής αιτούνται οδηγίαι περί του εάν είναι επιτρεπτή η τοποθέτησις λεβητοστασίου κτιρίου εις τα βοηθητικά παραπήγματα της οικοδομής (τα κείμενα επί του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου), γενικώς , και ειδικώς εις την περιοχήν Οικσιμού Παπάγου, της οποίας το ρυμοτομικόν σχέδιον ενεκρίθη δια του από 9 Σετπεβμρίου 1970 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 211/Δ), υφισταμενης ειδικής διατάξεως εις τούτο απαγορευούσης την εγκατάστασιν λεβητοστασίυο, καπνοσυλλεκτών κλπ.εντός των βοηθητικων παραρτημάτων.
   3. Την υπ΄αιρθ. 1099/18 Ιουλίου 1974 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων -Τμήματος Μελετών.
   Αποφασίζομεν
   όπως μη επιτρέπηται η τοποθέτησις λεβητοστασίυο εις τα βοηθητικά παραρτήματα των οικοδομών καθ΄ ότι τούτο είναι οργανικόν εξάρτημα της οικοδομής.
  1. monachus's Avatar
   Αερισμός - Εξαερισμός
   ΓΟΚ '73 - Άρθρο 106
   1. Παν λεβητοστάσιον, δέον όπως έχη τουλάχιστον δύο οπάς επικοινωνούσας με το ύπαιθρον, απ' ευθείας ή μέσω σηράγγων. Εκ των οπών τούτων η μία προορίζεται δια την προσαγωγήν αέρος η δε ετέρα δια την απαγωγήν.
   2. Η οπή προσαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκεται επί τοίχου παρά το δάπεδον του λεβητοστασίου.
   Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως στερεών ή υγρών καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος, δέον όπως είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν αερίων καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος δέον όπως αντίστοιχη εις επιφάνειαν 5 τετραγ. εκ. ανά 1.000 kcal/h εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μη είναι μικροτέρα των 300 τετρ. εκ. του μέτρου.
   3. Η οπή απαγωγής αέρος, ανεξαρτήτως του είδους του χρησιμοποιουμένου καυσίμου δέον όπως ευρίσκεται παρά την οροφήν του λεβητοστασίου και έχη διατομήν τουλάχιστον ίσην προς το 0,25 της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, οπωσδήποτε δε μη είναι μικροτέρα των 200 τετρ. εκ. του μέτρου.
   4. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, αμφότεροι δε αι οπαί προσαγωγής και απαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκονται επί της αυτής και προς το ύπαιθρον πλευράς του λεβητοστασίου.
   5. Η έξοδος των οπών ή των αντιστοίχων σηράγγων προς το ύπαιθρον δέον όπως κείται εις σημείον απέχον τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρον.
   6. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως σηράγγων αύται δέον όπως έχουν, διατομήν κατά 0,50 τουλάχιστον μεγαλυτέραν της αντιστοίχου οπής και να δύνανται να καθαρίζονται ευχερώς.
  1. monachus's Avatar
   Γενική διάταξις των λεβητοστασίων
   Αρθρον 103
   1. Ως λεβητοστάσιον νοείται δια του παρόντος πας χώρος μη υπαγόμενος εις τας περί ατμολεβητών διατάξεις εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον εις λέβης παρασκευής θερμικού ύδατος θερμοκρασίας μέχρι 110° c ή παρασκευής υδρατμού υπερπιέσεως μέχρι 0,5 άτμ. ή παρασκευής θερμού αέρος οιουδήποτε είδους ή προορισμού, θερμικής ισχύος ανωτέρας των 20.000 kcal/h.
   2. Η διάταξις των λεβήτων εντός του, λεβητοστασίου δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε δι' οιονδήποτε λέβητα:
   α) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητας ένθα το άνοιγμα της εστίας αυτού και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 1,50 μ. μέχρις ισχύος 250.000 kcal/h και 2,00 μ. δια ισχύν άνω των 250.000 kcal/h.
   β) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητας ένθα η έξοδος των καυσαερίων και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου, ή της αντικείμενης παρειάς της καπνοδόχου να είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της αποστάσεως της καθοριζομένης εν τω προηγουμένω εδαφίω α.
   Εφ' όσον όμως επί του αντικειμένου τοίχου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόστασις αύτη προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού αυτών.
   γ) Εις περίπτωσιν παρεμβολής συσκευής τινός μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων εκ του λέβητας και της καπνοδόχου (ως καπνοσυλλέκτου) δέον να υπάρχη ελευθέρα, βατή απόστασις πέριξ της συσκευής ταύτης, τουλάχιστον 0,80 μ.
   δ) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ των πλευρικών παρειών του λέβητος και των αντικειμένων τοίχων του λεβητοστασίου, ως και εις περίπτωσιν πολλών λεβήτων, η μεταξύ τούτων απόστασις μη είναι μικροτέρα των 0,60 μ.
   ε) Το καθαρόν ύψος του λεβητοστασίου, μεταξύ του δαπέδου και της οροφής ή της κάτω παρειάς τυχόν υπαρχούσης δοκού, να είναι τουλάχιστον 2,10 μ., δι' ολικήν εγκατεστημένην θερμικήν ισχύν έως και 60.000 kcal/h ή τουλάχιστον 2,40 μ. δι' ισχύν έως 200.000 kcal/h και 3,00 μ. δια μεγαλυτέραν τοιαύτην.

   Τοίχοι, όροφοι, δάπεδα, αποχέτευσις
   Άρθρον 104
   1. Το λεβητοστάσιον μετά των τυχόν συνδεομένων λειτουργικών μετ' αυτού χώρων, δέον όπως αποτελή σαφώς κεχωρισμένην περιοχήν, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου, περικλεισμένην δια τοίχου. Η επικοινωνία μετά της περιοχής του λεβητοστασίου δέον όπως γίνεται μέσω διαδρόμων ή άλλων χώρων μικράς κυκλοφορίας ατόμων και μη κατοικήσιμων.
   2. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδον και η οροφή του λεβητοστασίου, δέον όπως κατασκευάζονται εξ υλικών ακαύστων και ανθεκτικών εις υψηλάς θερμοκρασίας. Κατασκευαί εκ προεντεταμένου σκυροδέματος, δέον όπως προστατεύονται έναντι προσβολής από υψηλών θερμοκρασιών.
   3. Θέσεις διόδου σωληνώσεων εκ του λεβητοστασίου μέσω τοίχων ορόφων ή δαπέδων αυτού, δέον όπως διαμορφούνται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η δι' αυτών ειχώρησις αερίων εις ετέρους χώρους.
   4. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να έχη κατάλληλον αποχέτευσιν.
   5. Το λεβητοστάσιον απαγορεύεται να ευρίσκεται κάτωθεν κλιμακοστασίου ή φρέατος ανελκυστήρων.
   6. Το λεβητοστάσιον δέον να εφοδιάζεται δια καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων, κατά τας υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
   Έξοδοι, Θύραι, Παράθυρα
   Άρθρον 105
   1. Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον όπως είναι μεταλλικοί ανοίγουν προς την διεύθυνσιν της εξόδου εκ του λεβητοστασίου και κλείωνται δια κλείθρου. Μία κλεις δέον όπως ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας, εντός κυτίου φέροντος ασφαλιστικήν ύαλον, ετέρα δε δέον όπως φυλάσσηται, εις εμφανές ση μείον του κτιρίου φέρουσα εμφανή επιγραφήν προς ευχερή αναγνώρισιν αυτής.
   2. Το λεβητοστάσιον δέον όπως έχη εν τουλάχιστον μεταλλικόν παράθυρον προς το ύπαιθρον άπ' ευθείας ή μέσω σήραγγας. Η καθαρά επιφάνεια του παραθύρου δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
   3. Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος άνω των 250.000 kcal/h δέον να έχουν δύο εξόδους, ει δυνατόν κειμένας αλλήλων, εξ ων η μία να οδηγή εις το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγας, ικανών διαστάσεων δια την ευχερή δίοδον ανθρώπου. Ως έξοδος δύναται να νοηθή και το παράθυρον περί ου η παράγραφος 2 εάν η προσπέλασις και δίοδος δια τούτου είναι ευχερής δια μονίμου κλίμακος μεταλλικής, ευκόλως βατής.