• Δεξαμενές πετρελαίου μεταλλικές και πλαστικές.


  Δεξαμενή υγρών καυσίμων

  Γενικές αρχές

  Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων των εγκαταστάσεων Κ.θ. πρέπει να τοποθετούνται κατά προτίμηση σε χώρο ανεξάρτητο από το χώρο του υπόλοιπου λεβητοστασίου, έστω και αν επιτρέπεται από το νόμο το αντίθετο.


  Για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 150 kW (125.000 kcal/h) [ΓΟΚ 74 (άρθρο 108, παράγρ. 1)] απαιτείται ιδιαίτερος χώρος. Μέχρι ποσότητας 3,0 m3 επιτρέπεται η αποθήκευση του πετρελαίου μέσα στο λεβητοστάσιο, εφ΄ όσον η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί πάνω από συσκευή παραγωγής θερμότητας ή καπναγωγό και απέχει από τα στοιχεία αυτά τουλάχιστον 2 m. Η τελευταία απόσταση μπορεί να μειωθεί στο ένα μέτρο εάν παρεμβληθεί πυράντοχο τοίχωμα. Γενικότερα το πυράντοχο διαχωριστικό τοίχωμα συνιστάται και σε περιπτώσεις που δεν είναι υποχρεωτικό από τον ΓΟΚ.

  Συνιστάται η τοποθέτηση πυροσβεστήρα 6 kg ξηρής σκόνης μπροστά στην είσοδο του χώρου υγρών καυσίμων.
  Ο ιδιαίτερος χώρος στον οποίο τοποθετείται η δεξαμενή πρέπει να διαχωρίζεται από το λεβητοστάσιο και κάθε άλλο σχετικό χώρο με τοίχο από πρακτικά άκαυστο υλικό. Στον χώρο αυτό συνιστάται η τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας με άνοιγμα προς τα έξω ή παλινδρομική κίνηση.

  Η αποθήκευση υγρών καυσίμων (και η τοποθέτηση δεξαμενών) σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, χώρους κατοικίας και εργασίας, σε εργαστήρια και γενικά όπου υπάρχει κίνδυνος συνωστισμού ατόμων σε περίπτωση πυρκαγιάς, απαγορεύεται.

  Ο χώρος της αποθήκης καυσίμου πρέπει να αερίζεται είτε με άνοιγμα που επικοινωνεί απ΄ ευθείας με το περιβάλλον είτε μέσω αναλόγου σήραγγος. Η καθαρή επιφάνεια του ανοίγματος πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/12 της επιφάνειας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.

  Η τοποθέτηση δεξαμενών πετρελαίου σε ανοικτούς χώρους επιτρέπεται όταν δεν απαγορεύεται από ειδικούς κτιριοδομικούς, δημοτικούς, πυροσβεστικούς ή άλλους κανονισμούς και εφ΄ όσον διασφαλίζεται η ασφάλεια των περιοίκων, των παρακειμένων κτιρίων και του φυσικού περιβάλλοντος.

  Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να εδράζεται σε μεταλλική βάση. Η κάτω από την δεξαμενή επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνεται σε μορφή λεκάνης, αρκετής χωρητικότητας ώστε να συγκεντρώνει το πετρέλαιο που μπορεί να διαφεύγει από τη δεξαμενή. Μέσα στη λεκάνη περισυλλογής του πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζεται απορροή δαπέδου που θα καταλήγει σε ειδική αποχέτευση (όχι το δίκτυο πόλεως), έξω από το κτίριο.

  Οι ελάχιστες αποστάσεις της δεξαμενής από τους πλησιέστερους χώρους καθορίζονται από τον ΓΟΚ 74 (άρθρο 108, παράγρ. 9).

  Προς αποφυγή πιθανών σπινθήρων λόγω στατικού ηλεκτρισμού οι δεξαμενές πετρελαίου πρέπει να γειώνονται με ξεχωριστή γείωση τόσο οι υπέργειες όσο και οι υπόγειες. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικό σημείο σύνδεσης στο σώμα της δεξαμενής.  Κατασκευαστικά στοιχεία δεξαμενών πετρελαίου

  Σε εγκαταστάσεις μέχρι 250 kW (200.000 kcal/h) επιτρέπεται η χρησιμοποίηση δεξαμενών ορθογωνικής διατομής. Σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ενδείκνυται να χρησιμοποιούνται δεξαμενές κυλινδρικής διατομής υπόγειες, υπέργειες ή ημιυπόγειες.

  Οι κύριες διαστάσεις των δεξαμενών καυσίμου πρέπει να καθορίζονται με κριτήρια τη δυνατότητα συχνής παραλαβής ποσοτήτων καυσίμου, την καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χώρου και το μέγεθος της οικοδομής. Η αναμενόμενη συχνότητα παραλαβής πετρελαίου δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 20 ημερών για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις και των 40 ημερών για μεσαίου και μικρού μεγέθους. Σε δυσπρόσιτες περιοχές ή σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο η δεξαμενή πετρελαίου να καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της χειμερινής περιόδου.


  Μικρές ορθογωνικές δεξαμενές πετρελαίου.

  Σε μικρές εγκαταστάσεις Κ.θ. χρησιμοποιούνται ευρύτατα, απλής κατασκευής, ορθογωνικές δεξαμενές. Τέτοιες μικρές δεξαμενές πετρελαίου κατασκευάζονται από χαλυβδόφυλλα πάχους 2 έως 5 mm και τοποθετούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στον ισχύοντα ΓΟΚ 74 (άρθρ. 108), που δίνει και αρκετά κατασκευαστικά στοιχεία (έδραση, σωλήνωση εξαερισμού, σωλήνωση πλήρωσης, στόμιο κένωσης, δείκτης στάθμης πετρελαίου, ανθρωποθυρίδα, ελάχιστο πάχος ελασμάτων).

  Η δεξαμενή πετρελαίου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν απλή λαμαρινοκατασκευή, αλλά σαν μια σύνθετη κατασκευή που συνοδεύεται από πολλά όργανα και εξαρτήματα και πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση ενός επικίνδυνου υλικού, όπως είναι το πετρέλαιο και μάλιστα σε κτίρια κατοικιών.

  Η ένωση των αρμών στις ορθογωνικές δεξαμενές πετρελαίου γίνεται με ηλεκτροσυγκόλληση εσωτερικά και εξωτερικά, και πρέπει να προστίθενται ενισχύσεις από γωνιακά ελάσματα.

  Χρήσιμα ενδεικτικά στοιχεία για ορθογωνικές δεξαμενές πετρελαίου φαίνονται και στο σχήμα 2.5.1.

  Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Δεξαμενής Πετρελαίου
  Για ύψος δεξαμενής 1 m πάχος ελασμάτων : 2 mm
  Για ύψος δεξαμενής 1 + 2 m πάχος ελασμάτων : 3 mm
  Για ύψος δεξαμενής 2 + 2,5 m πάχος ελασμάτων : 4 mm
  Παρακάτω παρατίθεται το άρθρο του ΓΟΚ που ορίζει τις προδιαγραφές αποθήκευσης υγρών καυσίμων

  2.4.3. Αποθήκευση καυσίμων:

  2.4.3.1.
  Για την αποθήκευση υγρών ή στερεών καυσίμων και για συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ πάνω από 150 KW απαιτείται η κατασκευή ιδιαίτερου χώρου αποθήκευσης καυσίμων στο κτίριο. Ο χώρος αποθήκευσης καυσίμων πρέπει να χωρίζεται από το λεβητοστάσιο ή άλλο διπλανό χώρο με τοίχο από άκαυστα υλικά. Ειδικά για την περίπτωση αποθήκευσης πετρελαίου, ο τοίχος αυτός πρέπει να είναι στεγανός και ανθεκτικός στη φωτιά. Ο τοίχος αυτός αρκεί να είναι κατασκευασμένος είτε από οπλισμένο σκυρόδεμα είτε από δρομική πλινθοδομή εκατέρωθεν επιχρισμένη είτε από μπατική πλινθοδομή χωρίς διαμπερείς οπές. Εναλλακτικά, μπορεί ο τοίχος αυτός να είναι οποιασδήποτε άλλης κατασκευής, εφόσον αποδεδειγμένα έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστο μίας ώρας. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να επικοινωνεί με τους άλλους χώρους μέσω μεταλλικής πόρτας. Ο τεχνητός φωτισμός του χώρου επιτρέπεται μόνο με ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Ο χώρος αποθήκευσης καυσίμων πρέπει να αερίζεται μέσω μόνιμου ανοίγματος προς το ύπαιθρο (κατ' ευθείαν ή μέσω σήραγγας). Η καθαρή επιφάνεια του ανοίγματος πρέπει να είναι ίση τουλάχιστο με το 1/12 της επιφάνειας του χώρου της αποθήκης.

  2.4.3.2.
  Σε περίπτωση αποθήκευσης μαζί στερεών και υγρών καυσίμων πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε το τυχόν διαρρέον πετρέλαιο να μην έρχεται σε επαφή με τα στερεά καύσιμα.

  2.4.3.3. Απαγορεύεται η αποθήκευση υγρών καυσίμων σε διαδρόμους, εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτω από αυτά, κατοικούμενους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, καθώς και όπου, κατά την κρίση των αρμόδιων αρχών, είναι ενδεχόμενο να δημιουργηθεί συγκέντρωση ατόμων σε περίπτωση έκρηξης πυρκαϊάς.

  2.4.3.4. Απαγορεύεται από 18.2.1990 (ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου) η χρήση υγραερίων καυσίμων για κεντρικές θερμάνσεις. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν υγραέρια καύσιμα σε κτίρια με χρήση βιομηχανίας - βιοτεχνίας (κατηγορία Ι) μετά από έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης όταν τα υγραέρια καύσιμα χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς. Γενικά οπουδήποτε στο παρόν άρθρο αναφέρεται η έννοια αερίου καυσίμου, νοείται αέριο με συνεχή παροχή από δίκτυο φωταερίου ή φυσικού αερίου πόλης.

  2.4.3.5. Για εγκαταστάσεις όπου η συνολική θερμική ισχύς είναι κάτω των 25 KW και οι λέβητες μπορούν να τοποθετηθούν σε κατάλληλη θέση και μέσα στις κατοικίες, η αποθήκευση καυσίμου πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό χώρο, εκτός του χώρου παραμονής προσώπων και λαμβάνονται όλα τα από τον κατασκευαστή ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια της λειτουργίας της όλης εγκατάστασης. Επίσης, λαμβάνονται προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας στο χώρο αποθήκευσης του καυσίμου.

  2.4.3.6.
  Δεξαμενή πετρελαίου χωρητικότητας μέχρι 3 κ.μ. μπορεί να τοποθετείται μέσα στο λεβητοστάσιο. Στην περίπτωση αυτή, η δεξαμενή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται πάνω από το λέβητα ή τον καπναγωγό. Η δεξαμενή πρέπει να απέχει από λέβητα και καπναγωγό τουλάχιστον 2 μ. ή να παρεμβάλλεται μεταξύ τους μονωτικό τοίχωμα, οπότε η απόσταση αυτή μειώνεται στο 1 μ. Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να στηρίζεται με ασφάλεια πάνω σε μεταλλική βάση. Η επιφάνεια του δαπέδου κάτω από τη δεξαμενή πρέπει να διαμορφώνεται σαν ένα είδος λεκάνης από σκυρόδεμα, τέτοιας χωρητικότητας που να εξασφαλίζεται η συγκέντρωση σε αυτήν όλης της διαρρέουσας ποσότητας. Απαγορεύεται η σύνδεση τυχόν αποχέτευσης του χώρου της δεξαμενής πετρελαίου με την εγκατάσταση αποχέτευσης του κτιρίου. Εάν είναι επιθυμητή η αποχέτευση της λεκάνης της δεξαμενής, αυτή πρέπει να καταλήγει εκτός του κτιρίου σε ειδική εγκατάσταση (π.χ. σε στεγανό φρεάτιο κλπ.).

  Για να είναι δυνατός ο έλεγχος της στεγανότητας από όλες τις πλευρές της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχιστες επιτρεπόμενες αποστάσεις των πλευρών της δεξαμενής από τους απέναντι τοίχους οι ακόλουθες:


  • στην πίσω πλευρά 0,25 μ.
  • στις δύο πλαϊνές πλευρές 0,40 μ.
  • στον πυθμένα 0,10 μ. και αν έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 5 τ.μ., 0,20μ.
  • στην πάνω πλευρά 1 μ. (για χρήση ανθρωποθυρίδας)
  • στη μπροστινή πλευρά 0,70 μ. για δεξαμενή χωρητικότητας μέχρι 4 κ.μ. και 1 μ. για χωρητικότητα μεγαλύτερη των 4 κ.μ.


  2.4.3.7.
  Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να εφοδιάζεται με τα ακόλουθα εξαρτήματα:


  • σωλήνες εξαερισμού: πρέπει να εξασφαλίζεται από την είσοδο ξένων σωμάτων, νερού κλπ., να έχει στόμιο σε ορατή θέση και να μπορεί να απομακρύνει εύκολα τα παραγόμενα αέρια χωρίς κίνδυνο για τους ανθρώπους. Το στόμιο του σωλήνα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστο 2,50 μ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και οπωσδήποτε 0,50 μ. πάνω από το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής. Ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να ξεκινάει από το ψηλότερο σημείο της δεξαμενής και να οδηγείται κατακόρυφα προς το ύπαιθρο. Ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να είναι από χαλυβδοσωλήνα, με εσωτερική διάμετρο κατά μία τυποποιημένη διάσταση μεγαλύτερη της διαμέτρου του σωλήνα πλήρωσης της δεξαμενής και οπωσδήποτε όχι μικρότερη από 1½ ", το δε σημείο εκβολής του πρέπει να απέχει τουλάχιστο 5 μ. από οποιοδήποτε σημείο που είναι δυνατό να αναπτυχθεί μεγάλη θερμοκρασία.  • σωλήνας πλήρωσης πετρελαίου: το στόμιο πλήρωσης της δεξαμενής πρέπει να βρίσκεται έξω από το κτίριο και να μην απέχει από τη θέση στάθμευσης του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερο από 30 μ. Το στόμιο πρέπει να βρίσκεται σε προσιτό από το όχημα σημείο του πεζοδρομίου, μέσα σε ειδικό κτιστό φρεάτιο και να φέρει στεγανό κάλυμμα, το οποίο να ασφαλίζεται, ώστε να μην ανοίγεται από αναρμόδιους. Ο σωλήνας πλήρωσης πρέπει να έχει διάμετρο 11/4", να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίση προς τη δεξαμενή και να εισχωρεί σε βάθος 0,50 μ. μέσα σε αυτή.  • στόμιο κένωσης δεξαμενής: στο κατώτερο σημείο του πυθμένα της δεξαμενής πετρελαίου πρέπει να τοποθετείται στόμιο κένωσης με στεγανή αποφρακτική δικλείδα, τόσο για την κένωση της δεξαμενής σε περίπτωση ανάγκης, όσο και για την απομάκρυνση των κατάλοιπων πετρελαίου (λάσπη) που εναποτίθενται στον πυθμένα. Η ονομαστική διάμετρος του στομίου κένωσης πρέπει να είναι τουλάχιστο 11/4".  • δείκτης στάθμης πετρελαίου: κάθε δεξαμενή πρέπει να είναι εφοδιασμένη με διάταξη καθορισμού της στάθμης του πετρελαίου. Με τη διάταξη αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη ανάγνωση της στάθμης του πετρελαίου εντός της δεξαμενής και συγχρόνως να εμποδίζεται η εκροή πετρελαίου σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της. Η διάταξη θα πρέπει να εξασφαλίζει την ανεμπόδιστη παρακολούθηση της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου κατά την πλήρωση της δεξαμενής, ώστε να αποφεύγονται η υπερπλήρωση και η υπερχείλιση αυτής.  • ανθρωποθυρίδα: σε δεξαμενές χωρητικότητας πάνω από 0,50 κ.μ. επιβάλλεται η ύπαρξη ανθρωποθυρίδας, διαστάσεων τουλάχιστο 50χ50 εκ.