Μαθηματική ανάλυση του βέλτιστου πάχους μόνωσης σωληνώσεων σε βιομηχανικές εφαρμογές.