Το ΦΕΚ 2654 Β / 09.11.2011: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού», προβλέπει στο άρθρο 6 (σελίδα 7) του κανονισμού τα ακόλουθα:

....