α) Όταν η όδευση μιας γαλβανισμένης σωλήνωσης απαιτηθεί να είναι μέσα στο μπετόν, πρέπει να προστατεύεται. Πως γίνεται αυτό?
β) Μέχρι πόσο μήκος οριζόντιου τμήματος καπναγωγού μπορούμε να έχουμε πριν τη σύνδεση με την καπνοδόχο? Μπορούμε στην ίδια καπνοδόχο να στείλουμε τα καπναέρια διαφορετικών ιδιοκτησιών? Μπορούμε στην ίδια καπνοδόχο να στείλουμε τα καπναέρια ενός επίτοιχου λέβητα αερίου και ενός θερμοσίφωνα αερίου?
Edited by - monachus on 14 April 2003 06:48:34