• Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων


  Για όσους δέν ξέρουν ότι υπάρχει και τέτοιος κανονισμός...

  B.Δ. 13-5/23-6-36 : Περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
  (Καταργείται το Β.Δ. 13.5/23/6/1936 "Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων" από τη...
  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης των αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τις οποίες εγκρίνονται και γίνονται υποχρεωτικές οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας αρ.2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού" και 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα Αποχετεύσεων" - ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Π.Δ. 38/91 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ Αυτό ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Π.Δ. 55/00, ΦΕΚ-44 Α')

  'Εχοντες υπ' όψει τας διατάξεις του άρθρ. 9 του από 17ης Ιουλ. 1923 Ν. Δ/τος "περί σχεδίων πόλεως κλπ." και την υπ' αριθ. 199 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου Επικρατείας προτάσει του Ημετέρου επί της Συγκοινωνίας Υπουργού.
  Εγκρίνομεν τον κατά τας εφεξής διατάξεις κανονισμόν εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων εφαρμοστέον διά το συγκρότημα Αθηνών Πειραιώς, μετά των πέριξ Προαστείων, και συνοικισμών, διά τη Θεσ/νίκην, τον Βόλον και την Λάρισαν και μόνον δι' οικοδομάς αξίας ανωτέρας των (τριακοσίων χιλιάδων) δραχμών, δυνάμενον δε να επεκτείνεται δι' υπουργικής αποφάσεως και εις ετέρας πόλεις του Κράτους.
  Πάντως ισχύει ούτος είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην πρόκειται περί κτιρίων προοριζομένων διά Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία, Εκπαιδευτήρια, Ξενοδοχεία, και Λουτρικάς Εγκαταστάσεις. (ηυξήθη το εντός ( ) ποσόν αλλεπαλλήλως, τέλος δε εις δρχ. 200.000.000, διά του Β.Δ. 21/24 Μαρτ. 1951, περί αναπροσαρμογής της αξίας των κτιρίων, διά την εφαρμογήν του Κανονισμού Εσωτερικών Υδραυλικών εγκαταστάσεων).
  Τα άρθρ. 61 62 και 63 του από 3 Απρ. 1929 Δ/τος "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους", αντικαθίστανται διά των εξής:


  KANONIΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


  Οι εν τω παρόντι κανονισμώ αναφερόμενοι τεχνικοί ορισμοί, έχουσιν ως προς την εφαρμογήν αυτού, τας κάτωθι διασαφηνιζομένας σημασίας.
  1. Εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις:
  Αι "εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις" του κτιρίου περιλαμβάνουσι τους σωλήνας διανομής ύδατος, τους υδραυλικούς υποδοχείς, τας παγίδας (σίφωνας) τους σωλήνας ακαθάρτων, αποχετεύσεως και αερισμού, τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν, τον εκτός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν, το δίκτυον αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων, ως και τα διάφορα ειδικά τεμάχια και συνδέσεις αυτών, τας κειμένας εντός ή πλησίον του κτιρίου, έχουσι δε σκοπόν την διανομήν του ύδατος εντός του κτιρίου και την από του κτιρίου απομάκρυνσιν των ακαθάρτων και αχρήστων υγρών, των ομβρίων υδάτων και των διά του ύδατος μεταφερομένων ακαθαρσιών και αχρήστων υλικών.
  2. Σωλήν παροχετεύσεως ύδατος: Ο "σωλήν παροχετεύσεως" είναι ο σωλήν ο συνδέων το δίκτυον υδατοδιανομής της πόλεως μετά του δικτύου διανομής ύδατος του κτιρίου.
  3. Σωλήνες διανομής ύδατος: Οι "σωλήνες διανομής ύδατος" είναι οι διανέμοντες το ύδωρ εκ του σωλήνος παροχετεύσεως εις τους διαφόρους υδραυλικούς υποδοχείς του κτιρίου.
  4. Υδραυλικοί υποδοχείς: Οι "υδραυλικοί υποδοχείς" είναι οι εγκατεστημένοι υποδοχείς οι προοριζόμενοι να δέχονται και αποχετεύωσι το ύδωρ, τα ακάθαρτα υγρά, ή τας ακαθαρσίας και άχρηστα υλικά τας δυναμένας να παρασυρθώσιν υπό του ύδατος, εις το δίκτυον αποχετεύσεως μεθ' ου συνδέονται.
  5. Παγίς, (σίφων): Η "παγίς" είναι ειδικόν τεμάχιον ή εξάρτημα προορισμένον ν' αποκλείει την δι' αυτού δίοδον αέρος ή αερίων, άνευ ουσιώδους παρεμποδίσεως της διά του ιδίου ροής των υγρών.
  6. Βύθισμα παγίδος: "Βύθισμα παγίδος" ή "ύψος απομονώσεως" είναι η κατακόρυφος απόστασις μεταξύ του χείλους εκροής της παγίδος και του χαμηλοτέρου σημείου του κοιλώματος ή διάφραγματος αυτής.
  7. Σωλήν αερισμού, (αντισιφωνικός): "Σωλήν αερισμού" είναι πας σωλήν προορισμένος ν' αερίζει το αποχετευτικόν σύστημα και να εξασφαλίζει την ομαλήν λειτουργίαν των παγίδων αποφευγομένης της εκ σιφωνισμού ή υποπιέσεως διαταράξεως του απομονωτικού των ύψους. Ως σωλήν αερισμού θεωρείται και πας κατακόρυφος τοιούτος αποχετεύσεως, εφ' όσον εκτείνεται υπεράνω της στέγης του κτιρίου και οι υπ' αυτού εξυπηρετούμενοι υδραυλικοί υποδοχείς συνδέονται μετ' αυτού κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την λειτουργία των παγίδων των.
  8. Τοπικός σωλήν αερισμού: "Τοπικός σωλήν αερισμού" είναι πας σωλήν δι' ου απομακρύνεται ο ακάθαρτος αήρ εκ χώρου τινος (ή υποδοχέως).
  9. Σωλήν ακαθάρτων: "Σωλήν ακαθάρτων" είναι πας σωλήν αποχετεύσεως προς τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν της εξ αποχωρητηρίων εκροής, και εις τον οποίον επιτρέπεται να διαβιβάζονται εκροαί και εξ άλλων υποδοχέων.
  10. Σωλήν αποχετεύσεως: "Σωλήν αποχετεύσεως" είναι πας σωλήν δεχόμενος την εκροήν απ' οιουδήποτε υποδοχέως, πλην λεκανών αποχωρητηρίων, και αποχετεύσεως ταύτης προς τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν ή τον κατακόρυφον σωλήνα ακαθάρτων. 'Οταν ο σωλήν αποχετεύσεως δεν συνδέεται απ' ευθείας μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού ή μετά του κατακορύφου σωλήνος ακαθάρτων, καλείται ούτος "ειδικός σωλήν αποχετεύσεως".
  11. Κύριος αγωγός: "Κύριος αγωγός" οιουδήποτε δικτύου οριζοντίων, κατακορύφων ή συνεχών σωληνώσεων είναι το τμήμα εκείνο του δικτύου το οποίον δέχεται τα υγρά εκ των υποδοχέων εν γένει ή των παγίδων και είναι συνδεδεμένος με τους αεροεξαγωγούς αμέσως ή μέσω δευτερευόντων αγωγών.
  12. Δευτερεύων αγωγός: "Δευτερεύων αγωγός" ενός δικτύου είναι πας αγωγός εκτεινόμενος από του κυρίου αγωγού προς υποδοχείς, οριζοντίως και με μικράν κλίσιν, μετά ή άνευ πλαγίων ή κατακορύφων διακλαδώσεων και χρησιμεύων προς αποχέτευσιν, προς τον κύριον αγωγόν, των υγρών εξ υποδοχέων μη συνδεομένων απ' ευθείας με τον κύριον αγωγόν.
  13. Κατακόρυφος αγωγός. (Στήλη): "Κατακόρυφος αγωγός" είναι πας αγωγός διήκων κατακορύφως, χρησιμοποιούμενος δε ως σωλήν ακαθάρτων, αποχετεύσεως, ή αερισμού.
  14. Εντός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός: Ούτος είναι το τμήμα εκείνο της χαμηλοτέρας οριζοντίου σωληνώσεως του αποχετευτικού δικτίου κτιρίου τινός, το δεχόμενον την ροήν εκ του σωλήνος ακαθάρτων, αποχετεύσεως αγωγόν τον αρχόμενον 1.50 μ. από της εσωτερικής πλευράς του τοίχου του κτιρίου και αποχετεύον ταύτην εις τον εκτός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν τον ανερχόμενον 1.50 μ. από της εσωτερικής πλευράς του τοίχου του κτιρίου.
  15. "Εκτός του κτιρίου γενικός αποχετευτικός αγωγός" είναι το τμήμα εκείνο της χαμηλοτέρας οριζοντίου σωληνώσεως του αποχετευτικού δικτίου κτιρίου τινός το αρχόμενον από το τέρμα του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού και συνδέον τον τελευταίον τούτον μετά της εν τω κοινοχρήστω χώρω έξωθι του κτιρίου ευρισκομένης τυχόν υπονόμου ή μετά βόθρου τινός.
  16. Γενική παγίς (μηχανικός σίφων): Αύτη είναι η οριζοντία παγίας η τοποθετημένη επί του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού, αμέσως έξωθεν ή έσωθεν του εξωτερικού τοίχου ή ευθύς προ του βόθρου, εφοδιασμένη διά στομίου καθαρισμού και ευκόλως προσιτή.
  17. Αυτόματος δικλείς αερισμού (Μίκα):
  Είναι το ακραίον στόμιον εισαγωγής αέρος εις το όλον αποχετευτικόν δίκτυον του οποίου η σύνδεσις μετά του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού γίνεται εις απόστασιν το πολύ 1.00 μέτρου από του στομίου εισροής της γενικής παγίδος, και όπερ είναι εφοδιασμένον δι' ειδικής δικλείδος.
  18. Διάμετρος και μήκος αγωγών. Διάμετρος σωλήνων εννοείται η εσωτερική αυτών διάμετρος, πλην των ορειχαλκίνων σωλήνων, δι' ους νοείται η εξωτερική τοιαύτη.
  Ανεπτυγμένον μήκος σωλήνος είναι το μήκος κατά την αξονικήν γραμμήν του σωλήνος, ως και των ειδικών αυτού τεμαχίων.
  19. Νεκρόν άκρον σωλήνος. Είναι μικρά διακλάδωσις του σωλήνος ακαθάρτων, αποχετεύσεως, αερισμού και γενικώς αποχετευτικών αγωγών, μήκους τουλάχιστον 0,60 μ., ήτις αποφράσσεται εις το έτερον άκρον αυτής διά πώματος ή άλλου ειδικού τεμαχίου μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθεί δι' εισροήν υγρών προς τον σωλήνα.


  ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ

  Εις τας κάτωθι αναγραφομένας βασικάς αρχάς διά την κατασκευήν εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται αι θεμελιώδεις απαιτήσεις ας δέον να εκπληρώσιν αι εγκαταστάσεις αύται.
  1. 'Απαντα τα κτίρια τα προοριζόμενα διά κατοικίαν ή στέγασιν ανθρώπων εν γένει πρέπει να εφοδιάζονται διά καθαρού και υγιεινού ύδατος διοχετευομένου εις ταύτα δι' αυτοτελούς παροχετεύσεως μη συνδεομένης μεθ' υδροληψίας ύδατος επισφαλούς ποιότητος ή παρουσιαζούσης την πιθανότητα τυχόν δι' αυτής διόδου των εκ του κτιρίου αποχετευομένων υδάτων.
  2. Κτίρια εν οις υπάρχουσιν αποχωρητήρια και έτεροι υδραυλικοί υποδοχείς, πρέπει να εφοδιάζονται δι' ύδατος επαρκούς ποσότητος και πιέσεως προς αυτόματον καθαρισμόν αυτών.
  3. Οι σωλήνες, οι μεταφέροντες ύδωρ εις αποχωρητήρια, πρέπει να έχωσι ικανήν διάμετρον, προς προμήθειαν ύδατος, εις επαρκή ποσότητα και πιέσιν προς αυτόματον καθαρισμόν των αποχωρητηρίων, άνευ ελαττώσεως της πιέσεως του εις άλλους υδραυλικούς υποδοχείς διοχετευομένου ύδατος.
  4. Αι συσκευαί θερμάνσεως ύδατος μετά των θερμαντήρων του ύδατος ως και γενικώς αι δεξαμεναί θερμού ύδατος θα κατασκευάζονται και εγκαθίστανται κατά τρόπον αποκλείοντα πάντα κίνδυνον εκρήξεως ή επαναστροφής θερμού ύδατος διά του υδρομετρητού του κτιρίου, προς το δίκτυον υδρεύσεως της πόλεως.
  5. Παν κτίριον προοριζόμενον διά κατοικίαν ή στέγασιν ανθρώπων, κείμενον δέ επί οικοπέδου έχοντος πρόσωπον προς κοινόχρηστον χώρον εν τω οποίω ευρίσκεται δημοσία υπόνομος, πρέπει να συνδέεται μετά της υπονόμου ταύτης και δι' ιδιαιτέρας ει δυνατόν συνδέσεως.
  6. Εις πολυκατοικίας και ομοίου προορισμού κτίρια πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένον εν τουλάχιστον αποχωρητήριον δι' εκάστην οικογένειαν.
  7. Οι υδραυλικοί υποδοχείς πρέπει να κατασκευάζονται εξ υλικού μη απορροφητικού και με λείαν επιφάνειαν και να μην έχωσιν αποκρύφους επιφανείας, δυναμένας να μολυνθώσιν.
  Απαγορεύεται η οπωσδήποτε περικάλυψις αυτών.
  8. Ολόκληρον το αποχετευτικόν δίκτυον πρέπει να κατασκευάζεται και συντηρείται ούτως, ώστε τα άχρηστα και ακάθαρτα υγρά ως και τα προϊόντα των αποχωρητηρίων ν' αποχετεύονται ταχέως εκ των υδραυλικών υποδοχέων εις τον τόπον απομακρύνσεως αυτών, με ταχύτητας αποκλειούσας ρύπανσιν, δυσοσμίαν ή απόθεσιν στερεών υλών εν τω αποχετευτικώ δικτύω η απόφραξιν αυτού.
  9. Οι σωλήνες αποχετεύσεως πρέπει να είναι τοιαύτης ποιότητος και να τοποθετώνται κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται επί μακρόν διάστημα, λαμβανομένης υπ' όψιν της προβλεπομένης λογικής διαρκείας και χρησιμότητος του κτιρίου, η τελεία στεγανότης αυτών, αποφευγομένης οιασδήποτε διαρροής υγρών ή αερίων λόγω κακής ποιότητος υλικών, ατελών συνδέσεων, διαβρώσεων, καθιζήσεων, του εδάφους ή του κτιρίου, μεταβολών της θερμοκρασίας, παγετού ή άλλων αιτίων.
  10. Το σύστημα αποχετεύσεως πρέπει να εφοδιάζεται δι' επαρκούς αριθμού στομίων καθαρισμού και φρεατίων επιθεωρήσεως ούτω διατεταγμένων ώστε εν περιπτώσει αποφράξεως των σωλήνων, να είναι ευχερής ο καθαρισμός αυτών.
  11. 'Εκαστος υδραυλικός υποδοχεύς πρέπει να εφοδιάζεται δι' ιδιαιτέρας προσιτής και καλής κατασκευής παγίδος, τοποθετουμένης ως οίον τε πλησιέστερον προς τον υποδοχέα.
  12. Το αποχετευτικόν σύστημα πρέπει να κατασκευάζεται ούτως, ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρος εις άπαντας τους σωλήνας, εξασφαλιζόμενης τοιουτοτρόπως της καλής λειτουργίας αυτού υπό τας συνήθεις συνθήκας.
  13. Ο κατακόρυφος σωλήν ακαθάρτων πρέπει να εκτείνεται καθ' όλον το ύψος του κτιρίου και υπεράνω της στέγης αυτού διά τεμαχίων διαμέτρου της αυτής ως η αρχική, η δε κορυφή του να είναι ούτω πως τοποθετημένη, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος αποφράξεως του σωλήνος εκ παγετού ή εξ αντικειμένων ριπτομένων εντός αυτού ή των ομβρίων υδάτων της στέγης.
  14. Το δίκτυον εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να υποβάλλεται εις δοκιμαστικήν δι' αέρος ή ύδατος πίεσιν προς αποκάλυψιν των τυχόν διαρροών και ατελειών κατασκευής αυτού.
  15. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις υλικών δυναμένων να προκαλέσουν απόφραξιν, διάρρηξιν ή καταστροφήν των σωλήνων ή των συνδέσεων του αποχετευτικού δικτύου.
  16. Απαγορεύεται η απ' ευθείας σύνδεσις με το αποχετευτικόν δίκτυον κτιρίου τινός, ψυγείων, χώρων εναποθηκεύσεως πάγους ή άλλων χώρων χρησιμευόντων προς διαφύλαξιν τροφών.
  17. Εάν το αποχετευτικόν δίκτυον κτιρίου υπόκειται εις τον κίνδυνον εισροής εντός αυτού ακαθάρτων υγρών προερχομένων έξωθεν (εξ υπονόμων κλπ.) πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια προς εξασφάλισιν του κτιρίου από του κινδύνου τούτου.
  18. Αι εσωτερικαί υδραυλικαί εγκαταστάσεις δέον να διατηρώνται καθαραί και εν καλή καταστάσει.


  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

  1. Κλίσεις οριζοντίων σωληνώσεων. 'Ολαι αι οριζόντιοι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετώνται μετά κανονικότητος και ομοιομόρφου κλίσεως ουχί μικροτέρας του 1%, να θεμελιούνται δε ή αγκυρούνται κατά διαστήματα 3.00 μέτρων. 'Απαντες οι κατακόρυφοι αγωγοί θα υποστηρίζονται καλώς εις τας βάσεις των, άπαντες δε οι σωλήνες θα στερεώνται ακάμπτως.

  Ειδικά τεμάχια Τα χρησιμοποιούμενα κατά τας διαφόρους συνδέσεις ειδικά τεμάχια είναι τ' ακόλουθα χαρακτηριζόμενα ως έπεται συμβολικώς:
  Α γωνία 90ο, Β απλούν ταύ, Γ συστολή Αμερικής με περικόχλιον, Δ μαστός βραχύς (κόντρα), Ε διακλάδωσις 90ο σχήματος Υ, Ζ καμπύλη 45ο. Η ανοικτή καμπύλη 90ο, Θ τεμάχιον σωλήνος χρησιμεύον ενίοτε διά σύνθεσις δύο σωλήνων, Ι ανοικτή καμπύλη συστολής 90ο διαστάσεως 4 και 4 ιντζών, χρησιμοποιουμένη συνήθως εις κατακορύφους σωλήνας ακαθαρσιών, Κ ειδικόν τεμάχιον παρεκκλίσεως (σχήματος S) Λ διακλάδωσις (σχήματος Τ), Μ διακλάδωσις σχήματος Τ με κοχλιώσεις διά σωλήνας εξ ελατού σιδήρου, Ν συστολή, Ξ πώμα, Ο διακλάδωσις σχήματος Γ διά σωλήνας ακαθαρσιών, Π διακλάδωσις σχήμ. Γ με κοχλιώσεις διά σωλήνας εξ ελατού σιδήρου, Ρ διακλάδωσις σχήμ. Γ με πρόσθετον εισροήν δεξιά, Σ διακλάδωσις σχήμ. Υ, Τ διακλάδωσις σχήμ. Υ με πρόσθετον εισροήν δεξιά, Υ συνδιασμός σχήμ. Υ και καμπύλης, Φ διακλάδωσις σχήμ. Υ με παράλληλον βραχίονα.
  2. Αλλαγή κατευθύνσεως. 'Απασαι αι αλλαγαί διευθύνσεως πρέπει να γίνονται μέσω διακλαδώσεων σχήματος Υ 45ο ή ανοικτών καμπύλων τεμαχίων 90ο ή καμπύλων τμημάτων 1/6 και 1/16, πλην των κατακορύφων αγωγών ένθα δύνανται να χρησιμοποιηθώσιν απλά ταυ αποχετεύσεως και των αγωγών ακαθάρτων και αποχετεύσεως ένθα δύνανται να χρησιμοποιηθώσι βραχείαι καμπαί 1/4 εκεί όπου γίνεται αλλαγή ροής εκ του οριζοντίου εις την κατακόρυφον. Απλά ταυ, ή διπλά ταυ (σταυροί) δύνανται να χρησιμοποιώνται εις σωλήνας αερισμού.
  3. Τεμάχια των οποίων απαγορεύεται η χρησιμοποίησις:
  Απαγορεύεται η χρήσις εις τους σωλήνας ακαθάρτων και αποχετεύσεως μικρών συνδετικών τεμαχίων ή κεφαλών ή διπλών ταυ εκτός μόνον του σχήματος Ψ.
  Απαγορεύεται η διάτρησις και ένωσις σωλήνων ακαθάρτων και αποχετεύσεων προς σύνδεσιν και αερισμόν μετ' άλλων σωλήνων μέσω ζωστήρων και δακτυλίων (σιδηρών στεφανών).
  4. Νεκρά άκρα. Εις παν σύστημα αποχετεύσεως πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η ύπαρξις νεκρών άκρων.
  5. Προφύλαξις του υλικού. 'Απαντες οι σωλήνες οι διερχόμενοι κάτωθεν, ή διά μέσου τοίχων δέον να προφυλάσσονται από θραύσεως. 'Απαντες οι σωλήνες οι διερχόμενοι υπό ή διά μέσου σκυροκονιάματος εκ σκωριών ή άλλου οξειδωτικού υλικού, πρέπει να προφυλάσσονται από διαβρώσεως (διά φύλλων μολύβου κλπ.).
  6. Επιμέλεια κατασκευής. Η εργασία κατασκευής εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων πρέπει να γίνεται τόσον επιμελώς, ώστε να επιτυγχάνονται πλήρως τα διά του παρόντος κανονισμού επιδιωκόμενα αποτελέσματα.


  ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  1. Ποιότης υλικών. 'Απαντα τα χρησιμοποιούμενα υλικά εις το δίκτυον αποχετεύσεως ή το δίκτυον διανομής ύδατος πρέπει να είναι αρίστης και ανεγνωρισμένης κατασκευής και ποιότητος και να ανταποκρίνονται προς τους όρους του παρόντος ή τας ειδικάς διατάξεις της αρμοδίας αρχής, μέχρι δε εκδόσεως ειδικών συγγραφών και κανονισμών των διαφόρων υλικών θα ισχύουν τα ακόλουθα:
  α) Σωλήνες πήλινοι εξυαλωμένοι:
  Οι πηλοσωλήνες και τα εκ πηλού ειδικά τεμάχια κατασκευασθήσονται εξ υλικών τοιούτων φυσικών και χημικών ιδιοτήτων, ώστε να ώσι τελείως ανθεκτικοί: ωσαύτως θα ώσι καλώς εψημένοι μέχρις εξυαλώσεως και εφυαλωμένοι εσωτερικώς και εξωτερικώς, άνευ ρωγμών, εξοχών ή άλλων ατελειών.
  β) Χυτοσιδηροί σωλήνες:
  Οι χυτοσιδηροί σωλήνες και τα ειδικά τούτων τεμάχια, πρέπει να είναι ανθεκτικοί, τελείως κυλινδρικοί και λείοι, εσωτερικώς άνευ ρηγμάτων ή άλλων ελαττωμάτων και του αυτού πάχους, θα κατασκευάζονται δε συμφώνως προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών εξ ων προέρχονται. 'Απαντες οι χυτοσιδηροί σωλήνες και τα ειδικά αυτών τεμάχια οι προοριζόμενοι δι' υπογείαν χρήσιν, επαλειφθήσονται εξωτερικώς δι' ασφάλτου ή πίσσης.
  Οι χρησιμοποιούμενοι χυτοσιδηροί σωλήνες πρέπει να έχωσι βάρος ουχί μικρότερον του κατωτέρου καθοριζομένου (περιλαμβανομένης της κεφαλής των).


  ΠΙΝΑΞ Ι
  ===============================================
  εσωτ. διάμ. Βάρος ανά τρ. μ. εις χ/γραμ.
  2'' _

  3'' 7.5 - 8

  4'' 9.8 - 10.3

  5'' 15. - 16.

  ===============================================

  ΣΗΜ.: Ο πίναξ ούτος ανταποκρίνεται εις τους εν τη αγορά χυτοσιδηρούς σωλήνας ολικού μήκους 1.83 μ. μετά κεφαλής 1.70 άνευ τοιαύτης (ωφέλιμον μήκος).
  γ) Σιδηροσωλήνες, γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες: 'Απαντες οι χρησιμοποιούμενοι σιδηροσωλήνες και γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και χαλυβδοσωλήνες θ' ανταποκρίνονται προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών προελεύσεώς των.
  Τα ελάχιστα βάρη και πάχη των σιδηροσωλήνων και χαλυβδοσωλήνων έσονται ουχί μικρότερα των κάτωθι καθοριζομένων.


  ΠΙΝΑΞ ΙΙ
  ===========================================
  Εσωτ. διαμ. Πάχος Βάρος ανά τετρ.
  εις ίντζες εις χιλ. μετρ. εις χιλ/μα
  1/2 2.75 1.15
  3/4 3.25 1.72
  1 3.50 2.44
  1/4 3.75 3.40
  1 1/2 4 4.20
  2 4 5.80
  2 1/2 5 7.70
  3 5 10.00
  3 1/2 5 11.50
  4 5 13.50
  5 - 15.50
  6 - 18.50
  ===========================================
  δ) Σωλήνες εκ ορειχάλκου και χαλκού:
  Οι ορειχάλκινοι και χάλκινοι σωλήνες θ' ανταποκρίνονται προς τους επισήμους κανονισμούς των χωρών προελεύσεώς των.
  Τα ελάχιστα πάχη και βάρη των ορειχαλκίνων και χαλκίνων σωλήνων έσονται ουχί μικρότερα των κάτωθι καθοριζομένων:


  ΠΙΝΑΞ ΙΙΙ
  ================================================== ===
  Διάμετρος Πάχη Βάρη ανά τρ. μ.
  εις ίντζες εις χιλιοστά εις χιλιόγραμμα
  3/8 1 0,30
  1/2 1,5 0,56
  3/4 2 1,23
  1 2,5 2,00
  1 1/2 3,5 4,25
  2 3,75 5,7
  2 1/2 5 9
  3 5,2 12
  3 1/2 5,5 14
  4 5,7 16,5
  4 1/2 6 19,5
  ================================================== =
  ε) Μολυβδοσωλήνες. 'Απαντες οι μολυβδοσωλήνες έσονται αρίστης ποιότητος, βάρους ουχί μικροτέρου του κατωτέρω καθοριζομένου.
  1. Σωλήνες ακαθαρσιών, ακαθάρτων υγρών, αεραγωγοί και σωλήνες καταιωνισμού μετά των καμπυλών και σιφώνων αυτών (λίαν ελαφροί).


  ΠΙΝΑΞ ΙV
  ======================================
  Εσωτερ. Διάμετρος Βάρος ανά τρ. μ.
  εις ίντζες εις χιλιόγραμμμα
  1 3
  1 1/4 3.75
  1 1/2 5.25
  2 6
  3 7.10
  4 8.95
  2. Μολυβδοσωλήνες διανομής ύδατος τοποθετούμενοι άνωθεν του εδάφους (βαρείς).
  Το πάχος των τοιχωμάτων αυτών πρέπει να είναι τόσον, όσον θέλει επαρκεί διά την πίεσιν του εν τω δικτύω διανομής της πόλεως εν η θα χρησιμοποιηθώσι ύδατος.
  Ως ελαχίστη τοιαύτη πίεσις πρέπει να θεωρείται η των 5 ατμοσφαιρών.
  3. Μολυβδοσωλήνες διανομής ύδατος υπό το έδαφος (λίαν βαρείς) πρέπει να είναι ως οι ανωτέρω με 15% παχύτερα στρώματα. στ) Φύλλα μολύβδου, χαλκού, ορειχάλκου και γαλβανισμένης λαμαρίνης:
  Φύλλα μολύβδου χρησιμοποιούμενα προς κατασκευήν ειδικών εξαρτημάτων θα έχωσιν ελάχιστον βάρος 20 χγρ. ανά μέτρα 2.
  Φύλλα χαλκού και ορειχάλκου χρησιμοποιούμενα διά συνήθεις σκοπούς θα έχωσιν ελάχιστον πάχος 1 χιλιοστού τα διά τοπικούς και εσωτερικούς σωλήνας αερισμού χρησιμοποιούμενα φύλλλα θα έχωσιν ελάχιστον πάχος 0.4 του χλσ.
  Φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνης, χρησιμοποιούμενα διά σωλήνας, θα έχωσι τα επόμενα πάχη:

  ΠΙΝΑΞ V
  ===========================================
  Διάμετρος σωλήνος Πάχη
  εις εκατοστά εις (χιλιοστά)
  5-15 1/2 ή των 8 κιλών το μ2
  15-30 3/4 ή των 12 κιλών το μ2
  30-40 και άνω 1 ή των 16 κιλών το μ2
  ζ) Ορειχάλκινοι στεφάναι συνδέσεως:
  Αι ορειχάλκινοι στεφάναι αι χρησιμοποιούμεναι προς σύνδεσιν σωλήνων διαφόρου υλικού (μολυβδοσωλήνων και χυτοσιδηρών σωλήνων) έσονται αρίστης ποιότητος εξ ερυθρού ορειχάλκου, μήκους ουχί μικροτέρου των 0,10 μ. διαμέτρου 2 1/4, 3 1/2 και 4 1/2 ιντζών, βάρους δε ουχί μικροτέρου του κατωτέρω καθοριζομένου.


  ΠΙΝΑΞ VI
  ============================================
  Διάμετρος εις ίντζες Βάρη εις χ/μα
  2 1/4 0.45
  3 1/2 0.80
  4 1/2 1.10
  ============================================
  η) Ορειχάλκινοι κοχλιωτοί σύνδεσμοι εκ δύο λυομένων τεμαχίων (ρακόρ):
  Τα ορειχάλκινα κοχλιωτά "ρακόρ" τα χρησιμοποιούμενα προς σύνδεσιν σωλήνων διαφόρου υλικού έσονται εκ βαρέως ορειχάλκου ή σωλήνων εξ ορειχάλκου βάρους δε ουχί μικροτέρου του κάτωθι καθοριζομένου.


  ΠΙΝΑΞ VII
  ===========================================
  Διάμετρος εις ίντζες Βάρος εις χ/μα
  1 1/4 0.17
  1 1/2 0.22
  2 0.40
  2 1/2 0.62
  3 0.90
  4 1.60
  ===========================================
  θ) Αυτόματος δικλείς αερισμού (Μίκα): Eλάχιστον μέγεθος της δικλείδος. Κατά μεν την διάμετρον του στομίου, αύτη δεν πρέπει να είναι μικροτέρα των 3 ιντζών.
  Το πάχος του τοιχώματος δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 3 χιλιοστών (εκ χυτοσιδήρου ή άλλου χυτού μετάλλου). Το ελεύθερον άνοιγμα των θυρίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερον (εν τω συνόλω των) των 36 τετρ. εκατ. Το φύλλον της Μίκας πρέπει να καλύπτει τας θυρίδας.


  ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

  1. Ενώσεις υδατοστεγείς και αεροστεγείς. 'Απασαι αι ενώσεις και συνδέσεις αι αναφερόμεναι εν τω παρόντι κεφαλαίω έσονται υδατοστεγείς και αεροστεγείς.
  2. Πηλοσωλήνες εφυαλωμένοι. 'Απασαι αι ενώσεις των πηλοσωλήνων ή τούτων μετά μεταλλοσωλήνων έσονται χυταί.
  3. Ενώσεις δι' ενσφηνώσεως (καλαφατισμέναι). 'Απασαι αι διά της μεθόδου ταύτης κατασκευαζόμεναι ενώσεις έσονται καλώς καλαφατισμέναι διά κανάβεως και εξησφαλισμέναι διά δακτυλίου εκ καθαρού μολύβδου, εις βάθος ουχί μικρότερον των 25 χλσ. καλώς ενσφηνωμένου διά κρούσεως, απαγορευομένης της χρήσεως ελαιοχρώματος ή βερνικίου, στόκου ή άλλου υλικού επαλείψεως αυτών προς της δοκιμασίας των.
  4. Ενώσεις κοχλιωταί. Αι κοχλιώσεις τοιούτων ενώσεων πρέπει να εκτελώνται μετά πάσης προσοχής και να εξασφαλίζωσι τελείαν επαφήν και στεγανότητα, παρεντιθεμένου κανάβεως επιχρισμένου διά μινίου.
  5. Ενώσεις χυτοσιδηρών σωλήνων. Αύται πρέπει να γίνονται δι' ενσφηνώσεως ή κοχλιωταί και κατά τον καλύτερον τρόπον.
  6. Ενώσεις σιδηροσωλήνων, χαλυβδίνων και ορειχαλκίνων σωλήνων μετά χυτοσιδηρών τοιούτων.
  Τοιαύται ενώσεις πρέπει να γίνονται ή δι' ενσφηνώσεως ή κοχλιωταί κατά τον καλύτερον τρόπον.
  7. Ενώσεις μολυβδοσωλήνων. Ενώσεις μεταξύ μολυβδοσωλήνων ή μεταξύ μολυβδοσωλήνων και ορειχαλκίνων ή χαλκίνων τοιούτων και των ειδικών αυτών τεμαχίων και παγίδων έσονται λείαι, συγκολληταί διά μολύβδου και κασσιτέρου, της συγκολλήσεως εξικνουμένης τουλάχιστον δύο εκατοστά εκατέρωθεν της ενώσεως και εχούσης πάχος εις το παχύτερον αυτής μέρος, ουχί μικρότερον του 1 εκ.
  8. Ενώσεις μολυβδοσωλήνων μετά σωλήνων χυτοσιδηρών, σιδηρών ή χαλυβδίνων. Αι ενώσεις αύται θα εκτελώνται μέσω ορειχαλκίνης στεφάνης ή ορειχαλκίνου κοχλιωτού τεμαχίου και συγκολλήσεως διά μολύβδου ή διά δύο ορειχαλκίνων λυομένων τεμαχίων συνδέσμων.
  9. Συστολείς. Εκεί όπου σωλήνες διαφόρων διαστάσεων πρόκειται να ενωθώσι μεταξύ των ή μεθ' υδραυλικών υποδοχέων ή εξαρτημάτων θα χρησιμοποιώνται συστολείς υπό γωνίαν 45ο.
  10. Απαγόρευσις μεταβολής διαμέτρου σωλήνων. Απαγορεύεται η χρήσις μετά το προς την υπόνομον άκρον του μηχανικού σίφωνος, σωλήνων ή ειδικών τεμαχίων, διαμέτρου μικροτέρας ή μεγαλυτέρας εκείνης του σίφωνος.
  11. 'Ετερα υλικά. Υλικά μη αναφερόμενα εν τω παρόντι κανονισμώ, κρινόμενα δε εξ ίσου κατάλληλα υπό της αρμοδίας αρχής, επιτρέπονται.


  ΠΑΓΙΔΕΣ (ΣΙΦΩΝΕΣ) ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

  1. Παγίδες (σίφωνες), είδος και ελαχίστη διάστασις: Αι παγίδες πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμεναι. Αι παγίδες διά λουτήρας, νιπτήρας, νεροχύτας και ετέρους παρομοίους υποδοχείς πρέπει να είναι εκ μολύβδου, ορειχάλκου, χυτοσιδήρου ή εκ γαλβανισμένου ή εσμαλτωμένου εσωτερικώς σιδήρου, εφ' όσον οι υποδοχείς είναι εκ πορσελάνης και εσμαλτωμένου σιδήρου ή χυτοσιδήρου.
  Δι' υποδοχείς, εξ άλλου, επιτρεπομένου υλικού, η χρησιμοποιουμένη παγίς δυνατόν να είναι εξυαλωμένου πηλού.
  Αι εκ σιδήρου παγίδες πρέπει να είναι εξαιρετικώς βαρείας κατασκευής και να έχωσι λείαν επιφάνειαν, αι δε κοχλιώσεις να είναι κεχαραγμέναι επί του κυρίως μετάλλου. Η ελαχίστη διάστασις (εσωτερική διάμετρος) των παγίδων και του σωλήνος αποχετεύσεως υποδοχέως τινός δεν πρέπει να είναι μικροτέρα της εν τω κατωτέρω πίνακι οριζομένης:


  ΠΙΝΑΞ VIII
  ================================================== ==
  Είδος υδραυλικού Διάστασις σίφωνος
  υποδοχέως και αποχετευτικού
  σωλήνος εις ίντζες
  Ευρωπαϊκός λουτήρ 1 1/2
  Καταιονιστήρ 2
  Ποδόλουτρον 1 1/2
  Μπιντέ 1 1/2
  Συνδυασμός νεροχύτου και
  λεκάνης πλυντηρίου 1 1/2
  Κρήναι υδροληψίας 1 1/4
  Αποχετεύσεις δαπέδων 2
  Λεκάναι πλυντηρίου (σκάφες) 1 1/2
  Νεροχύται μαγειρείων κατοικιών 1 1/2
  Νεροχύται ξενοδοχείων 2
  Μοναί λεκάναι ουρητηρίων 1 1/2
  Δημόσια ουρητήρια 2
  Νιπτήρ 1 1/4
  Αποχωρητήρια 3
  ==================================================
  2. Γενική παγίς (μηχανικός σίφων).
  Η διάμετρος της γενικής παγίδος πρέπει να είναι ίση με την του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού.
  Η γενική παγίς πρέπει να είναι, ως και πάσα άλλη παγίς αυτοκαθαριζομένη και να έχει καταλλήλως τοποθετημένον στόμιον μετά πώματος προς επιθεώρησιν και απόφραξιν αυτής.
  Προς ευκολοτέραν επίτευξιν του τε καθαρισμού και επιθεωρήσεως πρέπει να κατασκευάζεται φρεάτιον επισκέψεως ευθύς προ του στομίου εισροής της γενικής παγίδος, από πλευράς τινος του οποίου άρχεται και ο προς την αυτόματον δικλείδα αερισμού (Μίκα) αεραγωγός σωλήν.
  3. Παγίδες εξ εξυαλωμένου πηλού χρησιμοποιούμεναι ως ανωτέρω ανεφέρθη μετά σωληνώσεων εξ εξυαλωμένων πηλοσωλήνων, πρέπει να είναι διαμέτρου κατ' ελάχιστον 10 εκ. δι' αποχωρητήρια και μικρούς νεροχύτας και 12 εκ. διά μεγάλους νεροχύτας κλπ.
  4. Παγίδες απαγορευόμεναι: Απαγορεύεται η χρήσις παγίδων ων η απομόνωσις εξαρτάται εκ της ενεργείας κινητών ή αποκρύφων εσωτερικών μερών:
  5. Χρησιμοποίησις παγίδων. 'Εκαστος υδραυλικός υποδοχεύς θα εφοδιάζεται διά παγίδος απομονωτικής τοποθετουμένης ως οιόν τε πλησιέστερον αυτού.
  Εξαιρετικώς επιτρέπεται η σύνδεσις 3 λεκανών πλύσεως ή δύο λεκανών πλύσεως και ενός νεροχύτου μετά μιας παγίδος τοποθετουμένης εν τοιαύτη περιπτώσει εν τω μέσω των σωλήνων των ενουμένων μετ' αυτής και σχηματιζόντων γωνίαν ουχί μικροτέραν των 60ο προς την κατακόρυφον.
  Απαγορεύεται απολύτως η αποχέτευσις υδάτων εκ λουτήρος ή άλλου υποδοχέως εις παγίδα αποχωρητηρίου.
  Απαγορεύεται η τοποθέτησις παγίδων εις τον πόδα κατακορύφων αγωγών ακαθάρτων.
  6. 'Υψος απομονώσεως ή βύθισμα παγίδων.
  Το βύθισμα των παγίδων των υποδοχέων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκ. ουχί δε μεγαλύτερον των 10 εκ.
  7. Στόμια καθαρισμού παγίδων: 'Ολαι αι παγίδες πρέπει να εφοδιάζονται δι' ευκόλως προσιτού στομίου καθαρισμού επαρκών διαστάσεων, μετά στεγανού πώματος εξ ορειχάλκου ή χυτοσιδήρου ή εξ εξυαλωμένου πηλού, εκτός των παγίδων εις τας οποίας είναι πάντοτε ορατή η επιφάνεια του εν αυταίς ύδατος.
  8. Τοποθέτησις και προφύλαξις παγίδων: 'Ολαι αι παγίδες πρέπει να τοποθετώνται εντέχνως ούτως ώστε το εν αυταίς ύδωρ να καταλαμβάνει την δέουσαν αυτώ στάθμην να προφυλάσσονται δε εκ κινδύνου παγετού και εξατμίσεως εξ άλλης, πλην ατμοσφαιρικής αιτίας.
  9. Στόμια καθαρισμού σωλήνων:
  Τα στόμια καθαρισμού σωλήνων πρέπει να κατασκευάζονται εξ ειδικών τεμαχίων διαστάσεων αντιστοίχων προς τους σωλήνας με πώματα προεξέχοντα τουλάχιστον 6 χλσ. από του άκρου του σωλήνος και κατασκευασμένα εκ βαρέος ερυθρού ορειχάλκου πάχους ουχί μικροτέρου των 3 χλσ. μετ' εξεχούσης κεφαλής ή ειδικής εσοχής προς εύκολον αποκοχλίωσίν των.
  10. Σημεία εις α επιβάλλεται η ύπαρξις στομίων καθαρισμου σωλήνων:
  Εις τον πόδα εκάστου κατακορύφου σωλήνος ακαθάρτων ή αποχετεύσεως πρέπει να τοποθετείται οπή καθαρισμού ή φρεάτιον επιθεωρήσεως ευκόλως προσιτή.
  Εις τον εντός του κτιρίου γενικόν αποχετευτικόν αγωγόν πρέπει να τοποθετώνται δύο τουλάχιστον οπαί καθαρισμού, η μία εις ή παρά την βάσιν του κατακορύφου αγωγού, η δε άλλη μετά πλήρους τεμαχίου σχήματος V, εσωτερικώς του τοίχου πλησίον της ενώσεως του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού μετά του εκτός του κτιρίου τούτου. Πλην της αναφερθείσης τελευταίας ταύτης οπής, άπασαι αι άλλαι οπαί καθαρισμού θα έχωσι τας αυτάς διαστάσεις των σωλήνων εφ' ων τοποθετώνται, πάντως όμως δεν θα είναι μεγαλύτεραι των 10 εκατ. Στόμια καθαρισμού ή φρεάτια επιθεωρήσεως οριζοντίας σωληνώσεως δεν πρέπει να απέχωσιν αλλήλων πλέον των 15 μ., πρέπει δε να κατασκευάζονται φρεάτια ή τοποθετούνται στόμια καθαρισμού εις τα σημεία συμβολής σωληνώσεων ή αλλαγής διευθύνσεως γωνίας μικροτέρας των 135ο.
  11. Φρεάτια επισκέψεως: 'Απασαι αι υπό το έδαφος παγίδες και οπαί καθαρισμού κτιρίου τινός, ως και άπασαι αι εξωτερικαί υπό το έδαφος παγίδες και οπαί, πρέπει να είναι προσιταί διά φρεατίων επισκέψεως μετά καταλλήλων καλυμμάτων, πλην των περιπτώσεων καθ' ας αι οπαί καθαρισμού ευρίσκονται εις την στάθμην του δαπέδου.
  12. Λιποσυλλέκται: Η εγκατάστασις των λιποσυλλεκτών θα γίνεται ως οιόν τε πλησιέστερον του εξυπηρετουμένου υποδοχέως, ή δε ταχύτης διόδου των εν αυτώ υγρών πρέπει να είναι το ήμισυ της ταχύτητος της διόδου αυτών διά τους σωλήνας τροφοδοτήσεως.
  13. Αμμοσυλλέκται: Εάν υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεως αμμοσυλλεκτών πρέπει να τοποθετώνται ούτοι κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολος ο καθαρισμός των.
  14. Αποστραγγίσεις υδάτων εξ υπογείων:
  Οι αποστραγγιστήρες ούτοι πρέπει να συνδέονται μετά παγίδος καθοριζομένης ευκόλως και επαρκούς μεγέθους διά τον δι' ον προορίζεται σκοπόν. Τα στόμια εισροής εις τους αποστραγγιστήρες τούτους πρέπει να τοποθετώνται κατά τρόπον ώστε να είναι ταύτα πάντοτε ορατά. Εις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος εισροής υγρών εκ των υπονόμων, οι αγωγοί ούτοι θα εφοδιάζονται διά καταλλήλου αυτομάτου δικλείδος.
  15. Αυτόματοι δικλείδες: Πρέπει να έχουν αρθρώσεις ή τριβείς εκ δυσοξειδώτου μετάλλου και να είναι ούτω κατασκευασμένοι ώστε να εξασφαλίζωσι απόλυτον μηχανικόν φραγμόν από διόδου υγρών εκτός των εκ των έσω του κτιρίου.


  ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ

  1. Ποιότης ύδατος: Η ποιότης του παρεχομένου ποσίμου ύδατος πρέπει να ανταποκρίνεται προς τους κανονισμούς των αρμοδίων Αρχών.
  2. Διανομή ύδατος: Το παρεχόμενον πόσιμον ύδωρ πρέπει να διανέμεται διά δικτύου τελείως ανεξαρτήτου του δικτύου διανομής ύδατος άλλων σκοπών. Εν περιπτώσει καθ' ην, είτε η παροχή εκ του δικτύου της πόλεως είναι διακοπτομένη, ή η πίεσις του ύδατος, εις το τμήμα της πόλεως ένθα το κτίριον, δεν επαρκεί ώστε το ύδωρ τούτο να φθάνει αυτομάτως μέχρι του υψηλοτέρου υδραυλικού υποδοχέως, ή όταν δεν υπάρχει δίκτυον υδρεύσεως αλλ' η υδροληψία γίνεται εκ φρέατος (όπερ πρέπει να είναι καλώς προφυλαγμένον και να αποδίδει ύδωρ κατάλληλον διά την καθαριότητα), τότε πρέπει να εφοδιάζεται το κτίριον δι' υδατοδεξαμενής επαρκούς χωρητικότητος διά τας ανάγκας του κτιρίου (μηχανικώς τροφοδοτουμένης εις τας δύο τελευταίας περιπτώσεις) καλώς κεκαλυμμένης, εφοδιασμένης δι' ελευθέρας εισροής κειμένης άνωθεν της υπερχειλίσεως και τοποθετημένης εις ύψος τοιούτων, ώστε το εξ αυτής παρεχόμενον ύδωρ να έχει την απαιτουμένην πίεσιν εις πάντας τους υποδοχείς.
  3. Παροχετεύσεις κτιρίων: Ο σωλήν παροχετεύσεως των κτιρίων πρέπει να είναι επαρκούς διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται συνεχώς η απαιτουμένη παροχή ύδατος εις άπαντας τους ορόφους του κτιρίου.
  4. Παροχή ύδατος εις τους υδραυλικούς υποδοχείς: 'Απαντες οι υδραυλικοί υποδοχείς πρέπει να εφοδιάζονται δι' επαρκούς ποσότητος ύδατος προς κατακλυσμόν αυτών χάριν καθαρισμού.
  Εκάστη λεκάνη αποχωρητηρίου ή ουρητηρίου πρέπει να έχει μέσα αυτομάτου καθαρισμού διά του ύδατος του προερχομένου από μικράς ειδικής δεξαμενής ή δικλείδος, χωρητικότητος ή παροχής τουλάχιστον 15 λιτρών διά τα αποχωρητήρια και 8 λιτρών δι' ουρητήρια. Ο εκ των δεξαμενών τούτων προς τον υποδοχέα σωλήν πρέπει να είναι διαμέτρου τουλάχιστον 1 1/4 ίντζας, απαγορευομένης της δι' άλλον σκοπόν χρησιμοποιήσεως του ύδατος των δεξαμενών τούτων.
  Απαγορεύεται η απ' ευθείας εκ του δικτύου διανομής ύδατος λήψις ύδατος διά δικλείδος προς κατακλυσμόν λεκανών αποχωρητηρίων ή ουρητηρίων, εκτός εάν η δικλείς ευρίσκεται εις τόσον ύψος από των λεκανών ώστε ν' αποκλείεται πάσα πιθανότης μολύνσεως της υδατοπαροχής.
  Απαγορεύεται η εγκατάστασις υδραυλικού υποδοχέως, συσκευής ή κατασκευής, ήτις είναι δυνατόν να παρέξη σύνδεσιν του δικτύου διανομής ύδατος μετά του αποχετευτικού δικτύου.
  5. Διάμετρος των σωλήνων παροχετεύσεως και διανομής. Η ελαχίστη επιτρεπομένη διάμετρος του σωλήνος παροχετεύσεως είναι 1/2 ίντζας. Αι ελάχισται επιτρεπόμεναι διάμετροι των προς τους υποδοχείς σωλήνων είναι:


  ΠΙΝΑΞ ΙΧ
  ============================================
  Διακόπτης εντός κτιρίου 1 1/2 ίντζας
  Συσκευή θερμάνσεως ύδατος 1/2 "
  Λεκάναι πλύσεως 1/2 "
  Σκάφαι πλυντηρίων 1/2 "
  Νεροχύται 1/2 "
  Νιπτήρες 3/8 "
  Λουτήρες 1/2 "
  Δεξαμεναί αποχωρητηρίων 3/8 "
  ============================================
  6. Ρύθμισις διανομής ύδατος: Επί του σωλήνος παροχετεύσεως ύδατος εκάστου κτιρίου πρέπει να τοποθετείται εις διακόπτης υπό το πεζοδρόμιον. Ομοίως πρέπει να τοποθετώνται ευκόλως προσιτοί διακόπται επί του κυρίου σωλήνος υδατονομής, εις δι' έκαστον διαμέρισμα του κτιρίου, αμέσως έσωθεν του εξωτερικού τοίχου και ανά εις προ εκάστου υποδοχέως.
  7. Υλικόν εξ ου οι σωλήνες διανομής ύδατος και τα ειδικά αυτών τεμάχια: 'Απαντες οι σωλήνες διανομής ύδατος έσονται μολύβδινοι σιδηροί, γαλβανισμένοι σιδηροί ή χαλύβδινοι, ορειχάλκινοι ή χυτοσιδηροί μετά σιδηρών ή γαλβανισμένων σιδηρών ή χαλυβδίνων, ορειχαλκίνων ή χυτοσιδηρών ειδικών τεμαχίων.
  Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις εις το δίκτυον διανομής σωλήνων και ειδικών τεμαχίων χρησιμοποιηθέντων ήδη δι' άλλους σκοπούς ως και σιδηρών σωλήνων δι' εντετοιχισμένας σωληνώσεις.
  8. Προφύλαξις υδατοπαροχής: 'Απαντες οι κεκαλυμμένοι σωλήνες, αι υδατοποθήκαι, δεξαμεναί αυτομάτου καθαρισμού και άπαντες οι ελευθέρως εκτεθειμένοι σωλήνες οι υποκείμενοι εις ψήξιν, πρέπει να εξασφαλίζονται από του παγετού.
  9. Δικλείδες ασφαλείας: Παντού όπου υπάρχει δικλείς αντεπιστροφής επί του σωλήνος παροχής ύδατος ή βάννα ή διακόπτης μεταξύ του εν τη οδώ σωλήνος του δικτύου υδρεύσεως και της δεξαμενής θερμού ύδατος ή του παρασκευαστήρος αυτού, πρέπει να τοποθετείται δικλείς ασφαλείας εις τι κατάλληλον σημείον του δικτύου διανομής θερμού ύδατος ή να παρεντίθεται δοχείον τροφοδοτικόν τούτων χρησιμεύον άμα και ως δοχείον ασφαλείας από διαστολής και υπερθερμάνσεως.
  10. Αντλίαι και στόμια πυρκαγιάς: 'Απασαι αι αντλίαι και στόμια πυρκαγιάς πρέπει να προφυλάσσονται από διείσδυσιν εξωτερικών υδάτων και μόλυνσιν.


  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

  1. Υλικά: Πάντες οι υποδοχείς οι χρησιμοποιούμενοι εις αποχωρητήρια, ουρητήρια ή άλλως προς απομάκρυνσιν περιττωμάτων πρέπει να είναι εξ εφυαλωμένης οπτής γης, ή εκ σκληρού φυσικού λίθου, ή εκ χυτοσιδήρου εσμαλτωμένου κατά τας εσωτερικάς του υποδοχέως επιφανείας.
  2. Τρόπος τοποθετήσεως: Πάντες οι υδραυλικοί υποδοχείς θα τοποθετώνται κατά τρόπον επιτρέποντα τον πανταχόθεν εύκολον καθαρισμόν αυτών. 'Οπου τούτο είναι δυνατόν, πρέπει όλαι αι σωληνώσεις των υδραυλικών υποδοχέων να τοποθετώνται κατά μήκος των τοίχων, απαγορευομένης της χρήσεως μολυβδίνων σωλήνων και παγίδων εις ύψος μικρότερον των 30 εκ. από του δαπέδου, εκτός εάν ούτοι προφυλάσσονται καταλλήλως.
  3. Λεκάναι αποχωρητηρίων: Αι λεκάναι και παγίδες αποχωρητηρίων πρέπει να αποτελούν από κατασκευής εν εν συνόλω τεμάχιον, να είναι δε τοιούτου σχήματος ώστε να παραμένει εντός αυτών επαρκής ποσότης ύδατος, όταν το εν τη παγίδι ύδωρ έίναι εις την κανονικήν του στάθμην, να προλαμβάνεται η ρύπανσις των επιφανειών των, να έχουν δε περιφερειακούς εσωτερικούς δακτυλίου εκτοξεύσεως ύδατος, ίνα καθίσταται εύκολος η απόπλυσις όλων των εσωτερικών επιφανειών της λεκάνης.
  4. Οπαί αποχετεύσεως ύδατος εκ δαπέδων και καταιονιστήρων: Αι οπαί αύται πρέπει να εφοδιάζονται δι' ορειχαλκίνου στραγγιστήρος (τρυπητού).
  5. Στραγγιστήρες υδραυλικών υποδοχέων: 'Απαντες οι υδραυλικοί υποδοχείς πλην των λεκανών αποχωρητηρίων και των ουρητηρίων τύπου αποχωρητηρίου, πρέπει να εφοδιάζονται με σταθερούς μεταλλίνους στραγγιστήρας, έχοντας επιφάνειαν διόδου ουχί μικροτέραν της επιφανείας διόδου της επομένης τούτων παγίδος και του αποχετευτικού των σωλήνος.
  6. Υπερχείλησις υδραυλικών υποδοχέων: Ο εκ του υπερχειλιστήρος υδραυλικού υποδοχέως σωλήν πρέπει να ενούται μετά της παγίδος του εις την προ του στομίου εισδροής πλευράν αυτής, και να διευθετείται ούτως, ώστε να είναι εύκολος και αποτελεσματικός ο καθαρισμός αυτού.


  ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΩΝ
  1. Χώροι εις τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάστασις υδραυλικών υποδοχέων.
  Επιτρέπεται η εγκατάστασις υδραυλικών υποδοχέων μετά παγίδος μόνον εις χώρους αεριζομένους διά παραθύρου κειμένου επί εξωτερικού τοίχου, η δι' επαρκούς τεχνητού αερισμού.
  2. Σωλήν αερισμού - Τρόπος συνδέσεως. Οι σωλήνες αερισμού υδραυλικών υποδοχέων και διαμερισμάτων λουτρού και αποχωρητηρίων πρέπει να είναι χωριστοί και ιδιαίτεροι μη επιτρεπομένης της συνδέσεως τούτων μετά άλλων αεραγωγών ή σωλήνων του κτιρίου.


  ΠΙΝΑΞ
  |================================================= ============|
  | Ελαχίστη διάμετρος παγίδος, σωλήνος απορροής και μονάδες |
  | υδραυλικών υποδοχέων |
  |-------------------------------------------------------------|
  | Ελαχίστη Ελαχίστη Μονάδες |
  | διάμετρος διάμετρος υδραυλ. |
  | Υδραυλικός υποδοχεύς παγίδος σωλήνος υποδοχ. |
  | και κλάσις εγκαταστ. (ίντζες) απορροής |
  | (ίντζες) |
  |-------------------------------------------------------------|
  | 1 Νιπτήρ Κλάσις 1 ... 1 1/4 1 1/4 1 |
  | 1 Νιπτήρ Κλάσις 2 ή 3 ... 1 1/4 1 1/4 2 |
  | 1 Λεκάνη αποχωρ. κλάσις 1 3 3 3 |
  | 1 Λεκάνη αποχωρ. κλάσις 2 3 3 5 |
  | 1 Λεκάνη αποχωρ. κλάσις 3 3 3 6 |
  | 1 Λουτήρ κλάσις 1 ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Λουτήρ κλάσις 2 ή 3 ... 2 2 4 |
  | 1 Καταιονιστήρ με εκτόξ. |
  | μόνον εκ των άνω κλ. 1 ... 1 1/2 1 1/2 2 |
  | 1 Καταιονιστήρ με εκτόξ. |
  | πολλαπλήν κλ. 1 ... 2 2 4 |
  | 1 Καταιονιστήρ με εκτόξ. |
  | μόνον εκ των άνω κλ. 2 και 3 2 2 3 |
  | 1 Καταιονιστήρ με εκτόξευσιν |
  | πολλαπλήν κλάσις 2 και 3 3 3 6 |
  | Καταιονιστήρες εν σειρά δι' |
  | έκαστον εκτοξευτήρα ... - - 5 |
  | 1 Ουρητήριον ή ανά 0.60 τετρ. |
  | μέτρα αύλακος ουρητηρίου ... 1 1/2 1/2 2 |
  | 1 Ουρητήριον τύπου αποχωρ. |
  | μετά ιδίας δεξαμενής αποπλύσ. |
  | ή δικλείδος κατακλυσμού ... 2 2 4 |
  | 1 Δωμάτιον λουτρού περιλαμβάνον |
  | 1 νιπτήρα, 1 αποχωρητήριον, |
  | και 1 λουτήρα μετά και άνευ |
  | καταιονιστήρος, ή περιλαμβάνον |
  | 1 νιπτήρα, 1 αποχωρητήριον |
  | και καταιονιστήρα κλάσις 1 - - 6 |
  | 1 Δωμάτιον λουτρού περιλα- |
  | μβάνον 1 νιπτήρα, 1 αποχωρη- |
  | τήριον λουτήρα και ένα |
  | καταιονιστήρα κλάσις 1 ... - - 7 |
  | 1 Νεροχύτης μονοκατοικίας ή |
  | διαμερίσματος πολυκατ. |
  | κλάσις 1 ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Νεροχύτης διά ποτήρια |
  | ξενοδοχείου ή εστιατορίου ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Νεροχύτης διά χορταρικά |
  | ξενοδοχείου ή εστιατορ. ... 2 2 6 |
  | 1 Νεροχύτης διά πιάτα κλπ. |
  | ξενοδοχείου ή εστιατορ. ... 3 3 8 |
  | 1 Νεροχύτης διά μαχαιροπή- |
  | ρουνα ξενοδοχ. ή εσιατορ. ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Νεροχύτης διά μπαρ ξενοδοχ. |
  | ή εστιατορίου ... 2 2 3 |
  | 1 Νεροχύτης ή πλυντήριον |
  | δοχείων ασθενών (πάπιες) ... 3 3 6 |
  | 1 Νεροχύτης ή νιπτήρ ιατρού |
  | ή χειρουργού ... 1 1/2 1 1/2 1.5 |
  | 1 Αποστειρωτήρ εργαλείων, |
  | σκευών ή ύδατος ... 1 1/4 1 1/4 0.5 |
  | 1 Αποστειρωτήρ δοχείων ασθενών |
  | (πάπιες) ... 3 3 6 |
  | 1 Σκάφη πλυντηρίου ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Συνδεδυασμένη λεκάνη νερο- |
  | χύτου και σκάφη πλυντηρ. ... 1 1/2 1 1/2 3 |
  | 1 Ποδολουτήρ ή ημιλουτήρ ... 1 1/2 1 1/2 2 |
  | 1 Λουτήρ νηπίων ... 1 1/4 1 1/4 0.5 |
  | 1 Μπιντέ ... 1 1/2 1 1/2 6 |
  | 1 Πίδαξ ποσίμου ύδατος ... 1 1/4 1 1/4 0.5 |
  | 1 Πτυελοδοχείον μετά πίδακος |
  | ή οδοντοϊατρού ... 1 1/4 1 1/4 0.5 |
  | 1 Οπή αποχετεύσεως από δαπέδου, |
  | συνήθης ... 1 1 1.3 |
  | Οπή αποχετεύσεως από δαπέδου, |
  | αποχετεύουσα την υπερχείλισιν |
  | δεξαμενών ή την απορροήν από υδρ. |
  | υποδοχείς ων το ποσόν υδρ. μον. |
  | δεν έχει κανονισθεί, πρέπει να |
  | υπολογισθεί αύτη επί τη βάσει |
  | της εξ αυτών απορροής εις λίτρ. |
  | κατά λεπτόν με βάσιν 4 λιτρ./ |
  | λεπτόν ... - - 2 |
  | Αντλίαι ακαθάρτων υδάτων διά |
  | παροχήν 100 λ/λεπτόν ... - - 50 |
  | 5 Τετρ. μέτρα οριζοντίας προβ. |
  | στέγης ή άλλης επιφανείας ... - - 1 |
  |================================================= ============|
  w w w . m o n a c h o s . g r
  Το άρθρο είχε δημοσιευθεί αρχικά στο θέμα: Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων άρχισε από monachus View original post