• Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης.


  Μια πλήρης συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Λέβητες


  Η συντήρηση των λεβήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

  Γενικά η συντήρηση των λεβήτων περιλαμβάνει:


  Συντήρηση επί τόπου
  Η συντήρηση του λέβητα επί τόπου κυρίως αναφέρεται στον καθαρισμό της διαδρομής των καυσαερίων. Για την συντήρηση του λέβητα πρέπει να γίνει διακοπή της ηλεκτρικής παροχής και απομάκρυνση του καυστήρα.
  Μετά το άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης και καθαρισμού, γίνεται μηχανικός καθαρισμός της διαδρομής των καυσαερίων.
  Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβάσματα.

  Στους λέβητες αερίου με πτερυγιοφόρους αυλούς, πρέπει να γίνει προσεκτικός καθαρισμός μεταξύ των πτερυγίων, έτσι που να μην εμποδίζεται η διέλευση των καυσαερίων.

  Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του λέβητα, πρέπει κάθε 15 μέρες, για λέβητες υγρών καυσίμων, ή κάθε 6 μήνες για λέβητες αερίων καυσίμων, να ελέγχεται η θερμοκρασία των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα.

  Εάν διαπιστωθεί αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα σε σχέση με αυτή που προδιαγράφει ο κατασκευαστής ή αυτή που έχουμε με τον λέβητα καινούργιο ή καθαρό κατά:
  40 οC για ισχύ έως 100 kW
  35 οC για ισχύ 100 kW - 250 kW
  30 οC για ισχύ μεγαλύτερη των 250 kW

  πρέπει να γίνονται οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο εργασίες.

  Με την έναρξη της λειτουργίας πρέπει να ελέγξουμε τα αποτελέσματα, μετά 10 μέρες, για να διαπιστώσουμε πόσο συχνά πρέπει να γίνει μία δεύτερη καθαριότητα του πυθμένα.


  Έλεγχος της καύσης
  Στην αρχή και τουλάχιστον μία φορά κατά την διάρκεια της εποχιακής λειτουργίας, πρέπει να γίνει ένας έλεγχος της καύσης, για να διαπιστωθεί ότι η απόδοση του λέβητα δεν είναι κατώτερη από αυτή που ορίζουν οι κανονισμοί.

  Για τον έλεγχο της καύσης γίνεται μέτρηση του δείκτη αιθάλης (ή δείκτη Bacharach). Η ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή του δείκτη αιθάλης για εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 465 kW (400.000 kcal/h) πρέπει να είναι 1 και ακόμη πρέπει:

  - Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή απωλειών θερμότητας για τα καυσαέρια να είναι 20%
  - η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 να είναι 9% και
  - η ανώτατη τιμή του δείκτη αιθάλης να είναι 2 της κλίμακας Bacharach (Μπακαράκ).


  2. Καυστήρες
  Η συντήρηση των καυστήρων πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό κατά το δυνατόν του κατασκευαστή ή αντιπροσώπου.

  Συντήρηση επί τόπου

  Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνουν με τον ηλεκτρικό διακόπτη σε θέση διακοπής.

  Τα ακροφύσια (μπεκ) πρέπει να αντικαθίστανται μετά από ορισμένο αριθμό ωρών λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ενδείκνυται η αντικατάσταση τους να γίνεται στην αρχή της εποχιακής λειτουργίας.

  Ο καθαρισμός των ακροφυσίων πρέπει να γίνεται με διαλύτη χωρίς τη χρήση μεταλλικών εργαλείων.

  Η κεφαλή καύσης πρέπει να καθαρίζεται και να αφαιρούνται οι κάπνες με προσοχή ώστε να μη προκληθούν φθορές.

  Τα ηλεκτρόδια σπινθηρισμού πρέπει να λύνονται από τις επαφές τους και να καθαρίζονται προσεκτικά ακόμα και στο μονωμένο τους τμήμα, που πρέπει να είναι τελείως καθαρό και χωρίς ρωγμές.

  Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του ακροφύσιου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα (μπούκας) καθώς και η τήρηση των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής.

  Το φίλτρο της τροφοδοτικής γραμμής πρέπει να είναι καθαρό.

  Το φωτοκύτταρο ή η φωτοαντίσταση πρέπει να είναι απαλλαγμένο από την παρουσία καπνού ή άλλων επικαθήσεων στην επιφάνειά του.

  Κατά την περίοδο που δεν χρησιμοποιείται, ο καυστήρας πρέπει να προστατεύεται από την σκόνη.
  Ενδείκνυται η επί τόπου συντήρηση, να γίνεται:
  - Κάθε 6 μήνες για συνεχή λειτουργία όλο τον χρόνο
  - Κάθε 12 μήνες για εποχιακή λειτουργία.

  Έλεγχοι
  Τουλάχιστον κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχεται η ηλεκτρική βαλβίδα ώστε κατά τη φάση πριν την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο του καυστήρα.
  Κάθε χρόνο συνιστάται να γίνεται έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία.
  Ο έλεγχος γίνεται με την τοποθέτηση στην αντλία δύο μανομέτρων, για να μετρήσουμε την πίεση τροφοδότησης και την αναρρόφηση του καυσίμου.

  Γενική Επισκευή
  Συνιστάται η γενική επισκευή των καυστήρων ιδιαίτερα όταν έχουν κινητά μέρη κάθε 10.000 ώρες πραγματικής λειτουργίας.
  Η επισκευή πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο συνεργείο και κατά το δυνατό αναγνωριζόμενο από τον κατασκευαστή.
  Η γενική επισκευή γίνεται με το λύσιμο όλων των εξαρτημάτων που πρέπει να επισκευασθούν, και εάν είναι ανάγκη, να αντικατασταθούν.

  Στους καυστήρες υγρού καυσίμου ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην αντλία της τροφοδοσίας.
  Στους καυστήρες που έχουν εξαρτήματα που περιστρέφονται πρέπει να καθαριστούν και να λιπανθούν τα έδρανα τους.
  Στους καυστήρες πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα των εξαρτημάτων ασφαλείας σύμφωνα με τους κανόνες δοκιμής των αντίστοιχων κανονισμών.

  Επαναλειτουργία
  Οι εργασίες της συντήρησης των καυστήρων για αέρια ή για υγρά καύσιμα πρέπει να επιβεβαιωθούν με σχετική βεβαίωση από το συνεργείο ή τον συντηρητή.

  Στους καυστήρες με υγρό καύσιμο ή καυστήρες αερίων εξαναγκασμένης ροής αέρα, πρέπει να διαπιστώνεται ότι η φλόγα αναπτύσσεται κανονικά χωρίς να κτυπά στις εσωτερικές επιφάνειες του λέβητα.

  Εάν πρόκειται για καυστήρες αερίου χωρίς υπερπίεση πρέπει να ελέγχεται το χρώμα, και η ανάπτυξη της φλόγας ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή καύση (λευκή φλόγα).  3. Αντλίες, Κυκλοφορητές κ.λπ.

  Συντήρηση επί τόπου
  Αναφέρεται ειδικά στα εξαρτήματα στεγανοποίησης και πρέπει να γίνεται στην αρχή της κάθε περιόδου λειτουργίας. Εάν το όργανο εργάζεται όλο το χρόνο η συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε εξάμηνο.

  Έλεγχος
  Πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας ή μετά από οποιαδήποτε εργασία στα στεγανωτικά παρεμβύσματα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η πτερωτή της αντλίας γυρίζει ελεύθερα.

  Πριν την έναρξη της περιόδου λειτουργίας πρέπει να εξασφαλίζεται ότι:
  - Η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό.
  - Έχει γίνει εξαερισμός
  - Η φορά περιστροφής είναι η σωστή.

  Γενική επισκευή
  Τουλάχιστον κάθε 10.000 μέχρι 12.000 h πραγματικής λειτουργίας πρέπει να προβλέπουμε τη γενική επισκευή λύνοντας την αντλία, εξετάζοντας την κατάσταση της έλικας και εξασφαλίζοντας την καθαριότητα και την λίπανση των εδράνων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και κατά το δυνατόν σε συνεργείο εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

  Τα έδρανα πρέπει να αντικατασταθούν όταν το επίπεδο θορύβου και οι ταλαντώσεις ξεπεράσουν τα όρια ανοχής.
  Μετά από κάθε γενική επισκευή και στην περίπτωση μη ομαλής κυκλοφορίας του νερού πρέπει να εξετάσουμε την πίεση στην αναρρόφηση και στην κατάθλιψη της αντλίας.


  4. Δοχεία Διαστολής, Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης

  Δοχεία διαστολής ανοικτά

  Είναι αναγκαίο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να ελέγξουμε εάν υπάρχουν διαρροές. Ειδικότερα:
  - Στην μέγιστη θερμοκρασία η στάθμη του νερού δεν πρέπει να φθάσει στο σημείο υπερχείλισης.
  - Ο πληρωτής αυτόματης τροφοδοσίας πρέπει να μην είναι τρύπιος και η βαλβίδα να είναι κλειστή όταν η στάθμη είναι λίγο μεγαλύτερη από την ελάχιστη.
  - Κατά την διάρκεια λειτουργίας, το νερό που περιέχει το δοχείο πρέπει να είναι κρύο ή ελάχιστα χλιαρό.


  Δοχεία διαστολής κλειστά
  Είναι αναγκαίο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να ελέγξουμε εάν υπάρχουν διαρροές ειδικότερα:

  - Μέχρι την μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας η βαλβίδα ασφαλείας δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροή νερού.
  - Η πίεση μετά την συσκευή αυτομάτου πλήρωσης πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη της μελέτης και να είναι πάντα μικρότερη της πίεσης που είναι ρυθμισμένη η βαλβίδα ασφαλείας.
  - Στα δοχεία με διάφραγμα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση του διαφράγματος.
  - Στα δοχεία που ο προμηθευτής τα πουλάει γεμάτα με αέρα ή αέριο υπό πίεση πρέπει να ελέγχει ότι η πίεση αυτή είναι αυτή που προβλέπεται από την μελέτη.


  5. Πλήρωση της εγκατάστασης με νερό
  Πρέπει να ελέγχουμε συχνά κατά την διάρκεια της λειτουργίας ότι δεν παρουσιάζονται διαρροές στην εγκατάσταση με αποτελέσματα σοβαρά και επιβλαβή για την διάρκεια ζωής και την απόδοση της εγκατάστασης.
  Ένας προσεκτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

  Αυτός γίνεται:
  - Με την τοποθέτηση μετά τα εξαρτήματα τροφοδοσίας, χειροκίνητα ή αυτόματα, ενός μετρητή παροχής.
  - Ή ελέγχοντας το κατέβασα της στάθμης του νερού στην εγκατάσταση όταν όλοι οι διακόπτες τροφοδοσίας είναι σε θέση διακοπής.


  6. Συσκευές επεξεργασίας του νερού
  Σε δίκτυα που διαθέτουν συσκευές επεξεργασίας του νερού πρέπει δύο φορές το χρόνο να γίνεται έλεγχος της σκληρότητας και των άλλων κυρίων χημικών χαρακτηριστικών του νερού για την λήψη των αναγκαίων μέτρων να εμποδιστεί η δημιουργία καταλοίπων ή διαβρώσεων.

  Στην περίπτωση δοσομετρικών συσκευών για πρόσθετες ή διορθωτικές ουσίες πρέπει να ελέγχουμε τουλάχιστον κάθε μήνα την δόση ώστε να αντιστοιχεί σ΄ εκείνη που προβλέπεται.

  Στην περίπτωση αυτομάτων συσκευών πρέπει να γίνεται ο έλεγχος του αυτοματισμού τουλάχιστον στην αρχή κάθε περιόδου λειτουργίας ώστε να αποτρέπεται η είσοδος και η διαρροή μη επεξεργασμένου νερού στην εγκατάσταση.

  Απομάκρυνση του νερού της εγκατάστασης
  Η εγκατάσταση δεν πρέπει ποτέ να αδειάζει παρά μόνο για σοβαρούς λόγους όπως επισκευές και μετατροπές και σ΄ αυτήν την περίπτωση, εάν είναι δυνατόν, πρέπει ν΄ αδειάζει μόνο το τμήμα που μας ενδιαφέρει. Η εγκατάσταση πρέπει να ξαναγεμίζει το ταχύτερο δυνατόν.


  7. Δεξαμενή Καυσίμων

  Εσωτερικός καθαρισμός
  Ο εσωτερικός καθαρισμός των δεξαμενών και η απομάκρυνση των καταλοίπων πρέπει να γίνεται κάθε 3 χρόνια για δεξαμενές που περιέχουν υγρά καύσιμα.

  Για δεξαμενές που περιέχουν υγρά καύσιμα ο καθαρισμός επιτυγχάνεται με άντληση από τον πυθμένα της δεξαμενής των καταλοίπων με την βοήθεια ειδικής αντλίας και ο καθαρισμός θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν από την αντλία αρχίσει να αντλείται καθαρό καύσιμο.

  Για τους εργάτες που θα μπουν στο εσωτερικό των δεξαμενών πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία τους. Τα μέτρα αυτά είναι:

  - προληπτικός εξαερισμός της δεξαμενής, με συνεχή αποστολή από έξω νωπού αέρα.
  - εφοδιασμός του εργάτη με αναπνευστήρα συνδεδεμένο με το εσωτερικό της δεξαμενής
  - πρόσδεση του εργάτη με ζώνες ασφαλείας και συγκράτηση του με σχοινί από άλλον εργάτη έξω από την δεξαμενή.

  Επιθεώρηση της δεξαμενής
  Αφού απομακρυνθούν τα κατάλοιπα πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση των εσωτερικών τοιχωμάτων και εάν χρειάζεται η αποκατάσταση αυτών.
  Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα ύπαρξης διαρροών καυσίμου.
  Για τις υπόγειες δεξαμενές πρέπει να γίνει επίσης και η δοκιμή διαρροής υπό πίεση.

  Εξέταση και απομάκρυνση του νερού
  Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μετά από κάθε γέμισμα και / ή όταν είναι αναγκαίο πρέπει να εξετάζουμε την πιθανή παρουσία νερού κατακάθησης.
  Εάν υπάρχει νερό πρέπει να απομακρύνεται διαμέσου του κρουνού καθαρισμού.

  Εξωτερική επιφάνεια των ημιυπόγειων δεξαμενών
  Κάθε χρόνο πρέπει να επιθεωρούνται οι εξωτερικές επιφάνειες των μεταλλικών δεξαμενών και εάν είναι αναγκαίο να γίνεται αποκατάσταση της προστατευτικής βαφής.
  Σε περίπτωση που χρειάζεται προστατευτική βαφή πρέπει:
  - Να καθαρισθεί με διαλύτη η επιφάνεια της δεξαμενής
  - Να αφαιρεθεί με μεταλλική βούρτσα και σμυριδόπανα κάθε ίχνος σκουριάς.
  - Να περάσει με δύο χέρια σταυρωτά με βερνίκι αντισκωριακό (για να εξασφαλίζεται μία ομοιόμορφη κάλυψη, προτείνεται η χρήση αντισκωριακών βερνικιών διαφορετικού χρώματος) πριν την τελική χρώση.

  Έλεγχος των εξαρτημάτων της δεξαμενής
  Τουλάχιστον κάθε χρόνο κάνουμε τις ακόλουθες εργασίες.
  - Εξέταση, και σε περίπτωση ανάγκης αντικατάσταση, του στεγανωτικού παρεμβύσματος της ανθρωποθυρίδας.
  - Εξέταση του συρμάτινου πλέγματος (διακοπής φλόγας) στο σωλήνα εξαερισμού.
  - Εξέταση της βαλβίδας του αγωγού προσαγωγής καυσίμου.
  - Εξέταση της κατάστασης των σωλήνων τροφοδοσίας του καυστήρα και της επιστροφής.
  - Εξέταση της αυτόματης βαλβίδας ασφαλείας του καυσίμου.
  - Εξέταση της στεγανότητας των αρμών της ανθρωποθυρίδας.
  - Εξέταση αντίστασης γείωσης.
  8. Όργανα Ασφαλείας, Προστασίας και Δείκτες

  Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας

  Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πρέπει να γίνεται ο έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας.
  Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να δοκιμάζεται :
  - Όταν η εγκατάσταση δεν λειτουργεί δοκιμάζοντας χειροκίνητα το άνοιγμα της ώστε να βεβαιωθούμε ότι λειτουργεί το ελατήριό της.
  - Όταν η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία εφαρμόζοντας πίεση λίγο μεγαλύτερη από την πίεση ρύθμισης για να διαπιστώσουμε εάν λειτουργεί.

  Οι σωλήνες ασφαλείας πρέπει να επιθεωρηθούν στην έξοδο για να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι φραγμένοι.

  Οι θερμοστάτες και όργανα πρέπει, αυξάνοντας την θερμοκρασία να ενεργοποιούνται.

  Οι πιεζοστάτες όταν χρησιμοποιούνται πρέπει να δοκιμαστούν στο εργαστήριο αυξάνοντας την πίεση για την διαπίστωση της λειτουργίας τους.

  Τα εξαρτήματα προστασίας έναντι έλλειψης της φλόγας πρέπει να δοκιμαστούν τοποθετώντας ένα αδιαφανές εμπόδιο μπροστά από το στοιχείο που εντοπίζει την φλόγα.

  Τα θερμομηχανικά ή θερμοηλεκτρικά εξαρτήματα της ασφάλειας του λέβητα με αέριο πρέπει να δοκιμαστούν σε συνθήκες μη ομαλής λειτουργίας για τις οποίες είναι κατασκευασμένα να επέμβουν. Όλα τα όργανα ασφαλείας πρέπει να επισκευάζονται ή να αντικαθίστανται στις ημερομηνίες που προκαθορίζουν οι σχετικές οδηγίες.

  Έλεγχος των ενδεικτικών οργάνων

  Τα θερμόμετρα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο θερμόμετρο τοποθετημένο στην αντίστοιχη θέση.

  Τα μανόμετρα που πρέπει να φέρουν κρουνό για να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους, πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο μανόμετρο τοποθετημένο στην αντίστοιχη θέση.

  Τα θερμόμετρα για την μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων πρέπει να ελεγχθούν τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, ενώ ο λέβητας θα λειτουργεί στο μέγιστό του, χρησιμοποιώντας σ΄ αντιπαράθεση ένα πρότυπο θερμόμετρο.  9. Σύστημα Απαγωγής Καυσαερίων

  Συντήρηση
  Στο σύστημα απαγωγής καυσαερίων πρέπει να γίνεται περιοδική συντήρηση:
  - της καπνοδόχου
  - του καπναγωγού
  - των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού καπνοδόχου.
  - της βάσης της καπνοδόχου.

  Η περιοδικότητα εξαρτάται από το είδος του χρησιμοποιουμένου καύσιμου, από την ποιότητα του καυσίμου και από την διάρκεια λειτουργίας.

  Η μέγιστη διάρκεια της περιόδου μεταξύ δύο καθαρισμών σε λεβητοστάσια συνήθους λειτουργίας είναι:
  - Τρία (3) χρόνια για λέβητες αερίων καυσίμων
  - Δύο (2) χρόνια για λέβητες υγρών καυσίμων πλην μαζούτ.  10. Έλεγχος
  Κάθε φορά που καθαρίζονται οι αγωγοί πρέπει απαραίτητα να ελέγχεται η στεγανότητα του συστήματος.
  Ο έλεγχος στεγανότητας πραγματοποιείται με σύγκριση της περιεκτικότητας σε CO2 των καυσαερίων στην έξοδο του λέβητα, στη βάση και στην κορυφή της καπνοδόχου.
  Η δοκιμή πρέπει να γίνεται με το λέβητα λειτουργούντα στο μέγιστο της απόδοσης του.  11. Βεβαίωση
  Η πραγματοποίηση αυτών των εργασιών συντήρησης πρέπει να επιβεβαιώνεται σε έντυπο που θα συμπληρώνει ο συντηρητής. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να διατηρείται για μία περίοδο 5 ετών στο φάκελλο θέρμανσης του κτιρίου.