• Δ3/Α΄/οικ.6598 (ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’, 28/3/2012) Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.


  Ο νέος κανονισμός εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για πιέσεις μέχρι 1bar.

  Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση, αναθεωρείται ο Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003).

  Ο νέος κανονισμός, προβλέπει ότι από τις 28/3/2012:

  1. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, καθώς και οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005).

  2. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. Δ3/Α/22560 (ΦΕΚ 1730, Τεύχος Β’, 09/12/2005), ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού ΦΕΚ 963, Τεύχος Β’, 15/7/2003, πλην εκείνων που αναφέρονται στα υλικά και στα πιστοποιητικά καταλληλότητας, όπως ακριβώς περιγράφεται στις μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου 14 του νέου Τεχνικού Κανονισμού.

  3. Για τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων ή τμήματα αυτών που προϋπήρχαν της εφαρμογής του νέου Τεχνικού Κανονισμού, απαιτείται η προσαρμογή τους στις διατάξεις αυτού, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών.  Τον κανονισμό μπορείτε να κατεβάσετε (download) από εδώ
  http://portal.tee.gr/portal/page/por...%20%286%29.pdf

  και εδώ
  http://www.eetem.gr/images/stories/d...k_976_2012.pdf