• Ενεργειακός υπολογισμός σωληνώσεων νερού θέρμανσης

  Το μικρό αυτό προγραμματάκι θα υπολογίσει για εσάς την απαιτούμενη παροχή νερού σε m3/h για την μεταφορά θερμικής ή ψυκτικής ισχύος (σε kcal/h και btu/h αντίστοιχα) για δεδομένη διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής / επιστροφής. Μπορείτε να εκτελέσετε υπολογισμούς ως προς όποιον παράγοντα της εξίσωσης θέλετε.
  Στη συνέχεια, με το ίδιο πρόγραμμα μπορείτε να υπολογίσετετην πτώση πίεσης κατά μήκος ενός σωλήνα χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή εξίσωση Darcy-Weisbach : hf = f * ( L / D) * (V2 / 2 * g).
  Για να υπολογίσετε την δευτερεύουσα πτώση πίεσης στα εξαρτήματα προσθέστε τις αντίστοιχες τιμές Km από τον πίνακα παρακάτω και εισάγετε τις στο αντίστοιχο πεδίο (Km) του προγράμματος.
  Η τιμή του συντελεστή τριβής f υπολογίζεται με την εξίσωση colebrook , και ελέγχεται με το διάγραμμα Moody.

  Παραδοχές υπολογισμών:

  1. Οι ιδιότητες του νερού (ιξώδες, πυκνότητα και cp) για την θέρμανση υπολογίζονται στους 90oC , 1bar πίεση.
  1. Οι ιδιότητες του νερού (ιξώδες, πυκνότητα και cp) για την ψύξη υπολογίζονται στους 5oC , 1bar πίεση.
  3. Το πρόγραμμα δίνει μια πολύ ακριβή εκτίμηση σε περιοχές σε αυτές τις θερμοκρασίες.

  Το πρόγραμμα προορίζεται για επίλυση της απλής κατάστασης στο παρακάτω διάγραμμα


  This Little program calculates the necessary water flow (in m3/h) to transfer heating or cooling energy (in kcal/h and btu/h respectively) for a given temperature difference.  You may also calculate (if you enter the flow rate) the heat/cool transfer capacity of the given flow rate (for the given temperature difference of course).

  Then , the program will calculate velocity , and by clicking the calculate button the energy loss in the pipe ,using the popular Darcy-Weisbach equation :
   hf = f * ( L / D) * (V2 / 2 * g). 

  In order to calculate the minor losses (fittings) you must add the corresponding Km values from the table below , and enter them in the Km textbox  of applet.

  Fitting Km
  Globe valve, fully open10.00
  Angle valve, fully open2.00
  Gate valve, fully open0.15
  Gate valve, 1/2 closed2.10
  Swing check valve , flow2.00
  Elbow 90o - flanged0.30
  Elbow 90o - threaded1.50
  Long radius 90°, flanged0.20
  Long radius 90°, threaded0.70
  Elbow 45°, threaded0.40
  Tee , Line flow, flanged0.20
  Tee , Line flow, threaded0.90
  Tee , Branch flow, flanged1.00
  Tee , Branch flow, threaded2.00
  Piping Entry & Exit1.00

  The value of  friction factor f is calculated using the colebrook equation , and can be checked using the Moody diagram.

   

  Before you use the program , you should read the following:

  1. The water properties (viscosity , density and cp) for heating are calculated for 90oC temperature (1bar).
  2. The water properties (viscosity , density and cp) for cooling are calculated for 5oC temperature (1bar).
  3. Generally the program provides a very good approximation for different temperatures or pressure NEAR these values.

  Below is given a general diagram to explain the use of the program.

 • Θέρμανση - κλιματισμός  Ηλεκτρονικό κατάστημα ειδών θέρμανσης και κλιματισμού