• Αυτόματος πλήρωσης


  Για την πλήρωση με νερό μιας εγκατάστασης θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής, χρησιμοποιούμε διατάξεις που ονομάζουμε αυτόματους πληρωτές.

  Ο αυτόματος πληρωτής είναι ένα όργανο που επιτρέπει στο νερό να περάσει από την πλευρά υψηλής πίεσης (δίκτυο ύδρευσης) στην πλευρά χαμηλής πίεσης (δίκτυο θέρμανσης) μέχρι η πλευρά χαμηλής πίεσης να φτάσει το όριο του έχουμε ρυθμίσει εμείς στον πληρωτή.
  Ο αυτόματος πλήρωσης τοποθετείται στην εγκατάσταση σε συνδυασμό με μια βαλβίδα αντεπιστροφής που εμποδίζει το νερό (που εισήλθε μέσω του πληρωτή στο δίκτυο) να επιστρέψει στο δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση διακοπής της ύδρευσης. Οι σημερινοί αυτόματοι πληρωτές διαθέτουν ενσωματωμένη αντεπίστροφη βαλβίδα και μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Ο αυτόματος πληρωτής συνδέεται στο σύστημα θέρμανσης, στην κεντρική σωλήνωση επιστροφής, σε σημείο που η ένδειξη του μανομέτρου να είναι εμφανής και ο πληρωτής να ελέγχεται εύκολα. Πριν και μετά τον πληρωτή θα πρέπει να τοποθετούνται βάννες απομόνωσης, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του πληρωτή για έλεγχο ή αντικατάσταση χωρίς να χρειάζεται να αδειάζει το δίκτυο.

  Πέραν της αρχικής πλήρωσης, ο αυτόματος πλήρωσης αναπληρώνει διαρκώς το νερό που εξέρχεται από την εγκατάσταση, είτε μέσω της βαλβίδας ασφαλείας (όταν αυτή ανοίξει), είτε μέσω των αυτόματων εξαεριστικών, είτε από μικρο-διαρροές στο δίκτυο.

  Ο αυτόματος πλήρωσης θα πρέπει να είναι πάντα ανοικτός και σε λειτουργία, διότι αν αστοχήσει (ή είναι κλειστές οι βάνες του) υπάρχει κίνδυνος να λειτουργήσει η εγκατάσταση χωρίς νερό, με απρόβλεπτες συνέπειες για την εγκατάσταση και την ασφάλεια των ενοίκων.

  Ο αυτόματος πληρωτής, το δοχείο διαστολής και η ασφαλιστική βαλβίδα της εγκατάστασης, ονομάζονται σύστημα διατήρησης πίεσης της εγκατάστασης και εξασφαλίζουν από κοινού ότι η πίεση δικτύου μιας εγκατάστασης θα παραμείνει εντός προκαθορισμένων ορίων προς τα πάνω και προς τα κάτω.

  Ο πληρωτής αναλαμβάνει η πίεση της εγκατάστασης να είναι "πάνω από" και η βαλβίδα ασφαλείας να είναι "μέχρι" μια προκαθορισμένη τιμή.

  Η ρύθμιση του πληρωτή γίνεται σε πίεση μεγαλύτερη του στατικού ύψους της εγκατάστασης ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνση του αέρα από το δίκτυο. Για το σκοπό αυτό, ρυθμίζουμε τον πληρωτή σε πίεση ίση με τη στατική της εγκατάστασης + 0.5bar. (Αν π.χ. έχουμε μια εγκατάσταση με 10μέτρα ύψος, τότε η πίεση του πληρωτή θα πρέπει να ρυθμιστεί στα 1bar (=10m) + 0.5bar = 1.5bar)

  Η ρύθμιση του πληρωτή γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τη ρύθμιση της πίεσης του κλειστού δοχείου διαστολής λαμβάνοντας πάντα υπ' όψη την βαλβίδα ασφαλείας. Η ρύθμιση της πίεσης γίνεται με περιστροφή του κοχλία ρύθμισης. Στον κορμό του πληρωτή είναι χαραγμένη η φορά περιστροφής του κοχλία για την αύξηση ή μείωση της πίεσης. Με δεξιόστροφη (ωρολογιακή) περιστροφή αυξάνουμε την πίεση και με αριστερόστροφη την μειώνουμε.


  Ο αυτόματος πλήρωσης θα πρέπει πάντα να προσέχουμε να είναι καλής ποιότητας και να τον ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο της εγκατάστασης και η αστοχία του μπορεί να οδηγήσει είτε σε αυξημένες πιέσεις και διαρροή νερού από την βαλβίδα ασφαλείας, είτε αντίθετα (και πιο επικίνδυνα) σε μειωμένες πιέσεις που μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο σημείο να λειτουργήσει ο λέβητας χωρίς νερό.

  Ο πληρωτής θα πρέπει να ελέγχεται σε κάθε προληπτική συντήρηση και να αντικαθίσταται αμέσως αν δεν λειτουργεί σωστά.