• Βαλβίδα ασφαλείας


  Ολα τα επιμέρους στοιχεία και συσκευές των εγκαταστάσεων θέρμανσης (λέβητας, σωληνώσεις, θερμαντικά σώματα, boiler κ.λ.π.) έχουν ένα όριο αντοχής σε πίεση, πιστοποιημένο από τον κατασκευαστή. Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης με κλειστό δοχείο διαστολής, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ανέβει η πίεση του δικτύου πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
  Πιθανά αίτια αύξησης της πίεσης του συστήματος μπορεί να είναι η αστοχία του δοχείου αδρανείας (βλάβη ή κακή ρύθμιση της πίεσης του αέρα), του θερμοστάτη ασφαλείας του καυστήρα καθώς και του αυτόματου πλήρωσης (πλήρωση σε πολύ υψηλή πίεση).

  Για την προστασία της εγκατάστασης από τέτοιου είδους υπερπιέσεις, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μιας ασφαλιστικής διάταξης, της βαλβίδας ασφαλείας.  Η βαλβίδα αυτή, μέχρι την ονομαστική της πίεση παραμένει κλειστή, όταν όμως η πίεση του δικτύου ξεπεράσει την ονομαστική, η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα και επιτρέπει την έξοδο μιας ποσότητας νερού από το σύστημα, που έχει σαν αποτέλεσμα την επαναφορά της πίεσης στα επιτρεπτά όρια.

  Η βαλβίδα ασφαλείας τοποθετείται στην σωλήνα προσαγωγής του δικτύου, όσο το δυνατό πιο κοντά στον λέβητα. Υπάρχουν μοντέλα λέβητα στα οποία ο κατασκευαστής έχει προβλέψει σημείο σύνδεσης της βαλβίδας πάνω στο λέβητα).
  Ανάμεσα στην βαλβίδα ασφαλείας και στο νερό δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλεται βάνα ή άλλο αποφρακτικό όργανο που να μπορεί να εμποδίσει την ασφαλή λειτουργία της βαλβίδας.

  Η εκλογή της κατάλληλης βαλβίδας ασφαλείας, μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την ισχύ του λέβητα (kcal/h).

  Μέχρι 50.000 --> 1/2"
  από 50.000 μέχρι 90.000 --> 3/4"
  από 90.000 μέχρι 180.000 --> 1"
  από 180.000 μέχρι 300.000 --> 1 1/4"
  από 300.000 μέχρι 500.000 --> 1 1/2"
  από 500.000 μέχρι 700.000 --> 2"

  Στο εμπόριο κυκλοφορούν βαλβίδες ασφαλείας 3,4,6,8 και 10 bar.
  Στις εγκαταστάσεις θέρμανσης χρησιμοποιούμε συνηθέστερα βαλβίδες 4bar.