• Υπολογισμός απόδοσης θερμαντικών σωμάτων


  Ο υπολογισ΅ός της θερ΅ικής απόδοσης (ισχύος) των θερ΅αντικών σω΅άτων γίνεται με τη βοήθεια της εξίσωσης :

  Q = F · K · tεν (Κcal/h)  όπου:

  Q: Η θερ΅ική απόδοση (ισχύς) ενός σώ΅ατος(Κcal/h),
  F: Η επιφάνεια του σώ΅ατος σε m2
  K : Ο συντελεστής θερ΅οπερατότητας του σώ΅ατος σε Kcal/m²h °C,
  tεν: Η ΅έση ενεργός θερ΅οκρασία του σώ΅ατος σε °C η οποία ορίζεται ως:

  tεν = (tν + tr)/2 - ti

  όπου
  tν η θερ΅οκρασία εισόδου του νερού στο σώ΅α (°C)
  tr η θερ΅οκρασία εξόδου του νερού από το σώ΅α (°C)
  ti η θερ΅οκρασία του χώρου (°C)
  Ο συντελεστής θερμοπερατότητας Κ ενός σώματος, εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του σώματος (διαστάσεις, τρόπος κατασκευής κ.λ.π.) αλλά και από τη μέση θερμοκρασία tm.

  Αν Κ1 είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία tεν1 και Κ2 ο συντελεστής θερμοπερατότητας του ίδιου θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία tεν2, ισχύει:

  Κ12 = [ tεν1 / tεν2 ] 0.33


  και αν Q1 είναι η θερμική απόδοση ενός θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία tm1 και Q2 η ειδική θερμική απόδοση του ίδιου θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία tm2, ισχύει:

  Q1/Q2 = [ tεν1 / tεν2 ] 1.33

  ή

  Q1 =
  Q2 x [ tεν1 / tεν2 ] 1.33

  Η τελευταία εξίσωση μας βοηθάει να υπολογίσουμε την απόδοση ενός θερμαντικού σώματος σε θερμοκρασία tm1 όταν γνωρίζουμε την απόδοση του στη θερμοκρασία tm2


  Αποδόσεις σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC

  Για τον προσδιορισμό της απόδοσης των θερμαντικών σωμάτων χρησιμοποιούμε σαν βάση τη μέση ενεργό θερμοκρασία των 60oC. Η θερμοκρασία αυτή ισοδυναμεί με θερμοκρασία εισόδου νερού 90oC, εξόδου 70oC και δωματίου 20oC.

  Οταν είναι γνωστή η απόδοση ενός θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC , σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόδοση του στη θερμοκρασία tεν, με την εξίσωση

  Qm = Q60 x [ tεν / t60 ] 1.33


  ο παράγοντας [ tεν / t60 ] 1.33 ονομάζεται συντελεστής διόρθωσης σδ και μπορεί να προσδιοριστεί και από το παρακάτω νομογράφημα.
  από το οποίο προκύπτει ότι η απόδοση ενός θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία π.χ. 50οC, είναι ίση με 0.79 επί την απόδοση του ίδιου θερμαντικού σώματος σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC


  Θερμαντικά σώματα φέτες.

  Οι αποδόσεις των θερμαντικών σωμάτων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC, δίνεται στον παρακάτω πίνακα για σώματα φέτες.


  ο συντελεστής q = K · tεν (Kcal/m²h) ονομάζεται ειδική θερμική απόδοση του σώματος ανά μονάδα επιφανείας (Kcal/m²h) και ισχύει

  Q (Kcal/h) = F(m²) x q (Kcal/m²h)

  για ένα θερμαντικό σώμα με ν φέτες, το οποίο έχει θερμαντική επιφάνεια f (m2/στοιχείο) x v (στοιχεία) αποδίδει σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC:

  Q = f
  x ν xq60

  π.χ. ένα δίστηλο 905 σώμα με 10 φέτες (ΙΙ/905/10) αποδίδει σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60οC
  Q = 0.20 x 10 x 445 = 890kcal/h

  το ίδιο σώμα, σε μέση ενεργό θερμοκρασία 80οC αποδίδει (από το νομογράφημα) 890 x 1.5 = 1335kcal/h

  Θερμαντικά σώματα τύπου panel

  Οι αποδόσεις των σωμάτων σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60οC είναι αυτές στον ακόλουθο πίνακα ( UNI CTI 6515-87)

  από τον οποίο προκύπτει ότι ένα θερμαντικό σώμα τύπου panel π.χ. 22/600/800 αποδίδει σε μέση ενεργό θερμοκρασία 60oC 1614 kcal/h

  ενώ σε μέση ενεργό θερμοκρασία π.χ. 50oC θα αποδίδει (νομογράφημα) 0,79 x 1614 = 1275kcal/h

  Ο παραπάνω πίνακας αφορά το πρότυπο. Για υπολογισμούς σε μελέτες, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις των κατασκευαστών.
  Σχόλια 2 Σχόλια
  1. marmaou's Avatar
   Στην παράγραφο 4 αυτού, οι υπολογισμοί για την αναγωγή σύμφωνα με το πρότυπο EN 442
  1. tasosmichanikos's Avatar
   To q60 έχει βάση όταν κάνουμε μελέτη για αντλία θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών δεδομένου ότι εκεί έχουμε (50+60)/2-10=45oC; Κάνοντας μελέτη λόγω χάρη με το 4m δίνοντας θερμοκρασία εισόδου στο σώμα 50oC διαφορά θερμοκρασίας 10oC για θερμικό φορτίο 5kw το Q60 προκυπτει 19,22kw;