• Πρόγραμμα υπολογισμού πλακοειδών εναλλακτών


    Πρόγραμμα ανοικτού κώδικα για τον θερμικό υπολογισμό πλκακοειδών εναλλακτών σε εφαρμογές μιας φάσης.


    Σελίδα sourceforge http://sourceforge.net/projects/innohex/