• ΦΕΚ2654 - «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού»

    Το ΦΕΚ2654 / 9/11/2011 - «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού» που ορίζει την υποχρέωση και την ευθύνη του ιδιοκτήτη για την συντήρηση της εγκατάστασης θέρμανσης.