Πολύ ενδιαφέρουσα πτυχιακή εργασία από το ΤΕΙ Κρήτης με θέμα«Υπολογισ΅ός και ∆ιερεύνηση Αιολικού ∆υνα΅ικού της Νήσου Καλύ΅νου και ΅ελέτη Αιολικού Πάρκου».