Υπολογίστε γρήγορα την ταχύτητα ροής μέσα σε σωλήνες, ή την ταχύτητα εκροής από ακροφύσια με το online νομογράφημα.