• Ελληνικά

  1. Κατηγορίες:
  2. Ελληνικά
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)» (ΕΕ l153 της 18.6.2010), η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ του
  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002, που ενσωματώθηκε στο ...
  1. Κατηγορίες:
  2. Πρότυπα - κανονισμοί,
  3. Ελληνικά
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  α. Ορισμός

  Λεβητοστάσιο ονομάζεται κάθε χώρος που δέν υπάγεται στις διατάξεις περί ατμολεβητών μέσα στον οποίο είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον ένας λέβητας παρασκευής θερμού νερού, ατμού, αέρα κ.λ.π. θερμοκρασίας μέχρι 110° C όταν η θερμική ισχύς του είναι πάνω απο 40.000 KCAL/H (45kW).
  ...
  1. Κατηγορίες:
  2. Πρότυπα - κανονισμοί,
  3. Ελληνικά
  Προεπισκόπιση εγγράφου


  Η παράγραφος 1 του Π.Δ. τροποποιήθηκε με το 3175/83 ΦΕΚ207Α άρθρο 30 παράγραφος 11 ως εξής:
  11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3.3.1 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 27 Σεπτ./7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ 631 Δ΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  "Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων."
  ...