Το σφάλμα 070 σημαίνει κακή κυκλοφορία νερού.

Η κακή κυκλοφορία νερού μπορεί να οφείλεται:

1. Σε βουλωμένο εναλλάκτη
2. Σε βουλωμένο φίλτρο
3. Σε κλειστές βάνες
4. Σε παρουσία αέρα στο...