Ο Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων αναφέρει:

"16. Γενική παγίς (μηχανικός σίφων): Αύτη είναι η οριζοντία παγίας η τοποθετημένη επί του εντός του κτιρίου γενικού αποχετευτικού αγωγού,...