Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας καλός ηλιακός συλλέκτης, είναι τα παρακάτω:

1. Να διαθέτει σωληνώσεις επαρκούς διατομής, τόσο στους συλλέκτες πάνω και κάτω, όσο και στα κατακόρυφα...